ชื่อเรื่อง
: นิทานพื้นบ้านไทย
คณะผู้จัดทำ : 1. นางสาว วรรณวิไล เทพวงษ์ เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
                        2. นางสาว สุดารัตน์ รังสุข เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
                        3. นางสาว สุรางคนา พรมน้อย เลขที่ 26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
          เนื่องจากทางด้านคณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการออกไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน โดยโครงงานนนี้มีท่านอาจารย์ชัยมงคล เทพวงศ์ เป็นผู้ดูแลควบคุม ทางด้านคณะผู้จัดทำเลยคิดที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ “นิทานพื้นบ้านไทย” ซึ่งประวัติของประเภทนิทานต่างๆ ที่กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ ของนิทาน จากการแบ่งนิทานพื้นบ้านเป็นประเภทต่างๆ โดยจัดกลุ่มนิทานที่มีเนื้อหาหรือรูปแบบคล้ายกันอยู่ประเภทเดียวกัน ทำให้สะดวกต่อการค้นคว้า  และศึกษาได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่นิทานพื้นบ้านของไทยได้อย่างขว้างขวางใน นิทานประเภทปรัมปราเป็นเรื่องค่อนข้างยาว  มีหลายภาคหลายตอน ดำเนินเรื่องอยู่ในจินตนาการ ไม่บอกสถานที่หรือเวลาแน่นอน ตัวเอกของเรื่องจะต้องประสบชะตากรรม และเกี่ยวข้องกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
          นอกจากนี้จะเห็นได้ว่านิทานพื้นบ้านไม่ได้ให้เพียงแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้ฟังอย่างเดียว ยังให้ความรู้ที่สอดแทรกมากับนิทาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี พีธีกรรม ศาสนา ความเชื่อและประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังแฝงไว้ด้วยคติสอนใจต่างๆอย่างมากมาย  ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี์
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42