.::กระดานความรู้ ::.
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศาสนากับวัฒนธรรมไทย
พระพุทธศาสนา
ff
f

 

 
 
 
 
 
 
     
 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติไทยซึ่งมีหลักคำสอนที่มีเหตุผลทนต่อการพิสูจน์ เพราะเป็นสัจธรรม อันประเสริฐ ได้มาสัมพันธ์แนบแน่นกับวิถึชีวิตคนไทยอย่างลึกซึ้ง การดำเนินชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ ปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและระบบ จรรยาบรรณ ล้วนแต่มีเอกลักษณ์เป็นลักษณะพุทธ เพราะ เกิดมี ขึ้นและได้รับอิทธิพลจากพุทธ ศาสนา โดย เหตุนี้ พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน จึงมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันชนิด ที่ไม่ สามารถแยกจากกันได้ พุทธศาสนามีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และชีวิตประจำวันเองจะดำเนินไปได้ด้วยดี ก็ต้อง มี พุทธศาสนาเป็นวิถีทาง จำเป็นต้องมีพุทธศาสนาเป็นมัคคุเทศน์ จึงจะเป็นชีวิตที่ปลอดภัย ประสบความสุข ความสำเร็จ และยังผลดี ให้เกิดแก่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย

ในเว็บเพจนี้ได้จัดทำขึ้นโดยให้เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทยในหัวข้อ "พระพุทธ ศาสนา กับพระมหากษัตริย์" พระมหากษัตริย์มีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทย พระองค์ทรงเป็น ทั้ง แหล่ง รวบรวมจิตใจของชนชาวไทย และยังเป็นผู้ช่วย เหลือ ราษฎรที่เดือดร้อนอีกด้วย เพราะฉะนั้นพระพุทธ ศาสนากับพระมหากษัตริย์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่น่าสนใจมากที่สุด

สารบัญเว็บเพจ
บทประพันธ์ที่เกี่ยวกับกษัตริย์กับพระพุทธศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับพระพุทธศาสนา

พระมหากษัตริย์กับทศพิธราชธรรม

 

 

 
เเเเเเเเเเเเเ
 

     

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์นักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

 
*
*
*
*