ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 

 

ผลงานดีเด่น

1.รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐธรรมนูญ ปี 2548 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ปี 2549 ที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์

3.รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวันรัฐธรรมนูญ ปี 2549 ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

4.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาข้อกฎหมาย ปี 2548 ที่งานสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

5.รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลายช่วงชั้นที่ 4 ปี 2548 ที่โรงเรียนนครสวรรค์

6.รางวัลรองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้นช่วงชั้นที่ 3 ปี 2548 ที่โรงเรียนนครสวรรค์

 

นักเรียนที่สร้างผลงาน
1.นางสาวต้องตา แพงเพชร
2.นางสาวพจนีย์ ไกรนิต
3.นายทรงพล ลูกอินทร์
4.นายกชพัฒน์ บำรุงศรี
5.นายตรีภพ เรือนเย็น
6.นางสาวจุติพร ธรรมจารี
7.เด็กชายณัฐนันท์ อ่องยิ้ม
8.เด็กหญิงอาริษา พิมพ์ศิริ

 
   
 
   
     
 
   
   
 
   
       
จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4
 

 

  

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม