ในวันครอบครัวไม่มีกิจกรรมใดที่ต้องปฏิบัติเป็นพิเศษอย่างวันอื่นๆ เช่น วันมาฆบูชาที่จะต้องมีการทำบุญตักบาตร ตอนเย็นก็มีการเวียนเทียน มีศาสนพิธีต่างๆเป็นต้น   แต่ใน
วันครอบครัวนี้จะมีการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แต่ละครอบครัวมีความรักความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเมื่อวันครอบครัวเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งทุกคนในครอบครัวก็ควรจะให้ความสำคัญบุคคลในครอบครัวของเราเอง ญาติพี่น้องของเรา  มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะสามารถสร้างความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี  มีความห่วงใยให้แก่กันและกัน  กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันในวันครอบครัวก็คือ การให้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้น การทำอาหารไปทานกันตามสถานที่ต่างๆ การไปทานอาหารนอกบ้าน การไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนอกจากจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ในวันครอบครัวเรายังควรนึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ของเราอีกด้วยเพราะบิดา มารดา เป็นผู้ให้กำเนิดเรามา ถ้าไม่มีท่านทั้ง 2 เราก็คงไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้


 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800 X 600 Text Size Medium
โครงการประกวด Home Page ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครอบครัวแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์