การใช้สื่อการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย

         สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web-Based Instruction : WBI) เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำวิธีการเสนอที่นำเอา สื่อที่เป็นข้อความ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมารวมกัน และสามารถทำการสื่อสารได้อย่างไร้พรมแดน โดยผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนด้วยกัน อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ฐานข้อมูลความรู้ และสามารถรับส่งข้อมูลการศึกษาอิเลคโทรนิค อย่างไม่จำกัดเวลาเรียน ไม่จำกัดสถานที่ ไม่มีพรมแดนกีดขวางภายใต้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังสามารถให้ในการเรียนในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตขององค์กรได้อีกด้วย

วิธีการใช้สื่อการสอนนี้ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

1. สถานที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ 1 และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายของโรงเรียน
2. เปิดโปรแกรม Web Browser พิมพ์ URL ในช่อง Address ว่า www.nmm.ac.th
3. โปรแกรมก็จะเข้า HomePage ของสื่อการเรียนการสอนบนเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชานี้

วิธีการใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เปิดโปรแกรม Web Browser พิมพ์ URL ในช่อง Address ว่า www.geocities.com/chaiklong


เครื่องหมายของสื่อการเรียนการสอนนี้

[ Up ] หมายถึง การย้อนกลับไปหน้าที่เปิดผ่านมา 1 หน้าเว็บเพ็จ
[ หน้าแรก] หมายถึง การกลับไปหาแรกของสื่อการเรียนการสอนนี้ (คือหน้า HomePage นั่นเอง)
ข้อความที่อยู่ในขีดเส้นใต้ สามารถนำเมาส์ไปคลิก เพื่อเข้าไปดูตามเนื้อหาต่างๆ ได้
รูปภาพ ที่นำพอยต์เตอร์ของเมาส์ไปวาง ถ้าเป็นรูปมือบริเวณรูปนั้น ก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของเนื้อหาได้

 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info : chaiklong@hotmail.com