การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2564
  ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต