หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
ข้อมูลการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาคเหนือ ภูมิปัญญาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องจักรสานต่าง ๆ ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่พืชผัก ผลไม้ อาหาร หรือสิ่งของอื่น ๆ เครื่องปั้นดินเผา ไม้กวาด ภูมิปัญญาที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ เช่น การทำร่มบ่อสร้าง ที่จังหวัดเชียงใหม่ การทอผ้าล้านนา ที่จังหวัดเชียงราย การแกะสลักไม้ ที่จังหวัดลำปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ชาวบ้านจึงสร้างเครื่องมือจับปลาขึ้นใช้มากมาย เช่น เบ็ด ไซ ลอบ อวน สุ่ม ตุ้ม โต่ง หวิง เมื่อจับปลาได้จำนวนมากจึงคิดวิธีเก็บรักษาอาหารไว้ โดยนำปลามาหมักกับเกลือ และรำหรือข้าวเปลือกคั่ว แล้วบรรจุลงไห เรียกว่า ปลาร้า ถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่สำคัญชองชาวอีสาน ผ้าทอที่มีชื่อเสียงของภาคนี้ เช่น ผ้ามัดหมี่ ของชาวผู้ไทย จังหวัดอุดรธานี ผ้ามัดหมี่ ของอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าฝ้ายทอมือ ของจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคกลาง ภูมิประเทศที่มีแม่น้ำหลายสาย ผู้คนจึงคิดประดิษฐ์เรือรูปแบบต่าง ๆ เช่น เรือโปง เรือเอี้ยมจุ๊น เรือข้างกระดาน เพื่อใช้ในการเดินทางทางน้ำ งานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงภาคนี้ เช่น เครื่องปั้นดินเผา ที่เกราะเกร็จังหวดันนทบุรี การมีดอรัญญิก ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่และหวาย ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคใต้ มีการนำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ใบตาล ย่านลิเภา มาทำเป็นเครื่องจักสาน เช่น กระเป๋า กล่องยาเส้น กระเชอ โดยเครื่องจักสานย่านลิเภาที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์