หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
ข้อมูลการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมลอบดักปลา
ความเป็นมา
    หัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต
ตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหัตถกรรมลอบดักปลาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่นที่ใช้ภูมิปัญญาสามารถนำสิ่ง
ที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีประโยชน์
ในการดำรงชีวิตและได้มีการพัฒนามาตลอดเวลาโดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้จาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งผลจากการศึกษากระบวนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัตถกรรมเครื่องจักสานนั้นจะนำไปเป็นข้อมูลที่จะนำไปไปพัฒนากระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป
     เนื่องจากทางชุมชนของดิฉันติดกับลำคลองจึงทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเกือบทุกปี
ทำให้มีการประกอบอาชีพในการหาปลากันมากจึงมีการคิดค้นเครื่องมือหาปลา
ที่ไม่ทำร้ายสัตว์มากจนเกินไปเช่นการลงข่าย การช็อตปลาตามลำคลองเป็นสาเหตุ
ที่ทำให้ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆสูญพันธุ์ได้ทางชุมชนของดิฉันจึงคิดทำลอบดักปลา
ในการหาปลาซึ่งเมื่อเราดักปลาหรือสัตว์อื่นๆที่ติดมาในลอบด้วยเราสามารถคัดแยก
ได้โดยการนำสัตว์ที่เราต้องการแยกออกมาและนำไปประกอบอาหารหรือนำไปขาย
เพื่อเป็นรายได้เข้าสู่ครอบครัวในขณะเกิดภาวะน้ำท่วมและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครัวได้ส่วนสัตว์ที่เราไม่ต้องการก็นำไปปล่อยสู่ลำคลองไปขยายพันธุ์
ต่อเพื่อสัตว์นั้นๆจะได้ไม่สูญพันธุ์
วัสดุ/อุปกรณ์
1.มีด,พร้า 2.ไม้ไผ่ 3.เครือไม้ 4.สายไฟเก่า หวาย เถาวัลย์ หรือลวดรัดโครงไม้
วิธีทำ
1. ทำตัวลอบตัดไม้ไผ่บ้านมาทำตัวลอบ วัดจากไม้ไผ่ยาวประมาณ 1 – 1.20 เมตร
นำไม้ไผ่มาฝ่าเป็นซีก แต่ละซีกกว้างประมาณ 0.5 ซม. แล้วนำมาเหลาให้เกลี้ยงเกลา
จำนวน 75 ซี่
2.เหลาซี่ได้แล้วนำไปลนไฟประมาณ 3 นาที แล้วนำมาสานด้วยเครือไม้ บิดเกรี้ยวไปเรื่อยๆ
จนซี่ไม้หมด สานตรงกลางก่อนแล้วมาสานตรงขอบซ้ายขวา แล้วสานเชื่อมกัน
3.ทำซี่งาตัดไม้ไผ่บ้านมายาวประมาณ 80ซม. นำมาฝ่าเป็นซีกแต่ละซีกกว้างประมาณ 0.5 ซม.
จำนวน 75 ซี่
4.นำซี่มาพับครึ่ง สานเหมือนตัวลอบ มาบิดเข้า นำเครือย่านาง
หรือเครือซู้ด (ปัจจุบันใช้สายไฟเก่าๆที่ชำรุดแล้วมาแทนเครือไม้) เกรี้ยวสายไฟกับซี่ไม้
เกรี้ยวบิดเหมือนเครือไม้กับต้นไม้บิดเข้าหากันสานไปจนสุดซี่ไม้แล้วสาน เชื่อมเข้าหากันแล้ว
จะได้รูปร่างเหมือนรูปกรวย ใช้สายไฟยาว 5 เมตร ต่อลอบ 1 หลัง ทำงา 2 งา 1.งาปาก 2. งาคลุม
5.นำงามาประกอบเข้ากับตัวลอบโดยนำงาคลุมเข้ามาตรงกลางของตัวลอบก่อนแล้วมา
ประกอบงาปาก โดยการนำเอาสายไฟมาสานเป็นตัวเชื่อมงากับตัวลอบเข้าด้วยกัน
6.ทำโครงนำเครือไม้ใหญ่มาดัดเป็นวงกลมตามขนาดของตัวลอบที่ทำ

ที่มาhttp://human.udru.ac.th/~is_human/taohai/handwork_new_dtl.php?id=hw82

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์