สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอล
     

กีฬาวอลเลย์บอล เป็นกีฬาที่ต้องมีการกระโดดอยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วในบริเวณสนาม นักกีฬาต้องมีความรวดเร็วและใช้พลังงานอย่างมากในการเล่น แม้จะเล่นบนสนามที่เล็ก และมีนักกีฬาที่ช่วยแบ่งเบาการเล่นไปได้บ้าง แต่นักกีฬาวอลเลย์บอล ก็มีความเหนื่อยไม่น้อยกว่ากีฬาอื่นๆ นักกีฬาจึงมีความจำเป็นต้องมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแกร่ง ธรรมชาติการเล่นดังกล่าวต้องใช้ความแข็งแรง ความอดทนของร่างกาย ความเร็วและพลังของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องอยู่มาก 
     สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ดี หมายถึงการมีความสามารถทางกายในการเล่นวอลเลย์บอล ที่ประกอบด้วย ความแข็งแรงของกล้าม เนื้อ ความอ่อนตัว ความอดทน และความเร็ว ยิ่งมีความพร้อมทางร่างกายมากเท่าไร การเล่นวอลเลย์บอลก็ยิ่งมีประสิทธิภาพที่นำไปสู่ผลการแข่งขันมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเราจึงควรทราบถึงการมีสมรรถ ภาพทางกายเพื่อการเล่นวอลเลย์บอลที่ดีดังนี้
     ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะพลังกล้ามเนื้อขาของนักกีฬาวอลเลย์บอล มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งมีพลังมากเท่าไรการกระโดดก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น เราจึงควรรับรู้เรื่องของความสามารถของกล้ามเนื้อที่มีต่อสิ่งที่มากระตุ้น ไม่ว่าจะเป็นแรงหรือน้ำหนัก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนอกจากจะทำให้นักกีฬาทำทักษะได้ดี และเล่นวอลเลย์บอลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลดหรือป้องกันการบาดเจ็บด้วย
     ความอดทน เมื่อร่างกายสามารถทำงานอย่างราบรื่น ด้วยความแข็งแรงแล้ว นักกีฬาวอลเลย์บอลที่สามารถใช้กล้ามเนื้อหรือข้อต่ออย่างต่อเนื่อง ย่อมมีโอกาสของการเล่นที่ดีมากกว่าผู้ที่เล่นได้เพียงระยะสั้นๆ ความนานในการเล่นกีฬานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดทน ส่วนคำหรืออาการตรงข้ามของความอดทน คือ ความเมื่อยล้า ของร่างกาย ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
     ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อนักกีฬาวอลเลย์บอล มีความจำเป็นไม่แพ้ด้านอื่นๆ การที่นักกีฬามีความอ่อนตัวในระหว่างการเล่น ช่วยทำให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างราบรื่น และมีโอกาสของการฉีกขาดของกล้ามเนื้อน้อย ข้อต่อของร่างกายทำงาน เคลื่อน ไหวในระยะทางและมุมที่ไกลและกว้าง ความอ่อนตัวนี้ช่วยลดการฉีกขาดของเอ็นและข้อต่อด้วย การเตรียมความพร้อมด้านการยืดหยุ่นนี้สามารถทำได้ด้วยการอบอุ่นร่างกายที่ตามด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการเล่นวอลเลย์บอลที่เหมาะสมเพียงพอ ความเร็ว

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์