ชีวกลศาสตร์การกีฬาสำหรับวอลเลย์บอล

กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในโลก และมีชีวกลศาสตร์
การกีฬาเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งเป็นสาขาย่อยของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้หลักการในเรื่องของแรง กำลัง มุมและทิศทางของการเล่นวอลเลย์บอลมาใช้ในการสร้าง
ประสิทธิภาพ เป็นหลักการที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเล่นวอลเลย์บอลที่เป็นรูปธรรมผ่านการ
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่นักกีฬาควรมีความเข้าใจและนำไปพัฒนาการ
เล่นของตัวเอง นอกเหนือจากหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาอื่นๆ
หากนักวอลเลย์บอลเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของลูกวอลเลย์บอลที่ลอยในอากาศ
ระหว่างการตบลูก และความเร็ว หรือความสูงการกระโดดของนักกีฬาเพื่อป้องกันและตบลูก
จะเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นดีขั้น การหมุนของลูกในขณะเล่น มุมของลูกวอลเลย์บอลที่เกิดขึ้นตั้ง
แต่มือนักกีฬาสัมผัสลูกวอลเลย์บอล จะมีผลอย่างไรต่อความเร็ว ทิศทางและการกระดอนของลูก
เช่นกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักกีฬาเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเหตุเป็นผลในการเล่นและ
ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยงการบาดเจ็บไปพร้อมกันด้วย
ในการเล่นวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ นักกีฬาจึงควรบันทึกภาพการเล่นของตนเองไว้เป็นระยะๆ
เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์การเล่นของตนเองในแง่ของการเคลื่อนไหว แรง มุมและความเร็วได้
เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงทักษะบางอย่างของการเล่นวอลเลย์บอล เช่น การเสิร์ฟ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะห์ด้วยหลักการทางชีวกลศาสตร์ สามารถช่วยได้
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ด้วยหลักการนี้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพและราคาค่อนข้างแพง การนำมาใช้กับการเล่นวอลเลย์บอลจึงอาจจะยังไม่เห็นบ่อย
นักสำหรับนักวอลเลย์บอลไทย
การนำหลักการทางชีวกลศาสตร์มาใช้กับการพัฒนาความสามารถนักวอลเลย์บอลเกี่ยว
ข้องกับเรื่องของ
• มุมของการตีลูกวอลเลย์บอลในทักษะต่างๆ เช่น การเสิร์ฟ การตีและการตบลูก
• ท่าทางการตบลูกวอลเลย์บอล ในความสูงที่ต่างกัน
• การเคลื่อนไหวร่างกาย ในส่วนของเท้า การหมุนตัว
รายละเอียดของการนำหลักการในเรื่องของมุม แรง ความเร็วมาพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการเล่นวอลเลย์บอลจะนำมาแสดงให้ทราบเป็นประเด็นๆ ไปอย่างต่อเนื่อง


ที่มา :
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์