ประโยชน์และสถานที่ปลูก
ผักกินใบกินต้น
ผักกินฝักกินผล
ผักกินหัวกินราก
ผักกินดอก
พืชผักสวนครัว
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : พืชผักสวนครัว
ผู้จัดทำ :   1. นาย พชร  แสงทับทิม                            เลขที่ 13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                2. นางสาว นางสาวพิชญ์สิรี เนตรทิพย์       เลขที่  36    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                3. นางสาวนรีรัตน์ ศาสตร์สุโข                    เลขที่ 40    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                4. นางสาวอาทิตติยา จัดกสิกา                     เลขที่ 46    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง "พืชผักสวนครัว"
เพื่อให้ทราบถึงชนิดของพืชผักสวนครัวและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวนั้นที่ประยชน์ในทางใดบ้าง และวัตถุประสงค์ของการปลูกพืชผักสวนครัวคือ ไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือชุมชน การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานจะทำให้ผู้ปลูกได้รับประทานผักสดที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ มีความปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และกลุ่มของข้าพเจ้าหวังว่าข้อมูลต่างๆที่คณะผู้จัดทำได้รวบรวมมานั้น จะมีประโยชน์แก่ผู้สนใจ เยาวชน หรือคนในชุมชน ไม่มากก็น้อย
            ถ้าหากทางคณะผู้จัดทำรวบรวมข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

       

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์