:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
อาหารขึ้นชื่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัดที่น่าสนใจและขึ้นชื่อ
การดำเนินงาน
สาระน่ารู้สำหรับนักท่องเที่ยว
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์
ผู้จัดทำ :   1.  นาย   วราวุมิ อบสิน                                   เลขที่  6        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
                2.  นาย   ปิติภัทร บัวขม                                 เลขที่  9         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
                3.  นางสาว กมลลักษณ์ ทองชื่น                       เลขที่ 28     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
                4.  นางสาว นันทัชพร มารอด                         เลขที่ 43      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
                5. นางสาว อรวี ขุนภักนา                                เลขที่ 47       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
                      
                     จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครสวรรค์


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง จังหวัดนครวรรค์      ที่ URL : 545703
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์