นายธนพัฒน์ อิ่มนรัญ
นายเอกชัย ครองวงศ์
นายจรินทร์ สิทธิวะ
นายไพโรจน์ แสงสร้อย
นายพชา เพชรต้อม
นายขวัญกล้า ประทุมรัตน์
น.ส.นิศากร สวนจันทร์
น.ส.วรางคนาง วุฑฒยากร
น.ส.รัชนีวรรณ สุภากุล
น.ส.สุธิดา จันทร์เชย
น.ส.ชุติมา ศรีเรือง
น.ส.ทิวาภรณ์ เกรัมย์
น.ส.นทวรรณ จันน้อย
น.ส.ปัทมาพร หล้าดวงดี
น.ส.ชนิดา บุญสุข
น.ส.นุสรา แตงอ่อน
น.ส.ภัสราวี โพธิ์ชัย
น.ส.ลดาภรณ์ เชี่ยวชาญ

น.ส.โสรยา กำมะลาต
น.ส.พิรุณพรรณ รักษ์สุรวงศา
น.ส.กิตติยา ดำสนิท
น.ส.ปาริชาติ สุขเกษม
น.ส.พลอยรุ้ง สุดสาย
น.ส.วาสนา ทศพร
น.ส.ธนาวดี เสรีระกุล
น.ส.ผกาวัลย์ พุ่มทอง
น.ส.พิมศิริ ฉิมพาลี
น.ส.รัชชา อ้วนโพธิ์กลาง
น.ส.อัญเชิญ คงกลิ่น
น.ส.นัยรัตน์ วงษ์เวทย์
น.ส.กวินทิพย์ ศิริเขตการณ์
น.ส.เหมือนฝัน เจริญสุข
น.ส.อภิรดา วังอรุณ
น.ส.ภาวินี ชำนาญดี
น.ส.อรสินี โตศาสตร์
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย คณะทักษิณ (สีชมพู) ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000