บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวัดเขาดินใต้
หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
โรงเรียนในชุมชน
โบราณสถานในตำบลเขาดิน
สมุนไพรในหมู่บ้าน
สถานที่พักผ่อน
การประกอบอาชีพ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ประวัติวัดเขาดินใต้

        ประวัติวัดเขาดินใต้(วัดพระหน่อธรณินทร)์ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย อายุประมาณ 300 ปีเศษ ที่ตั้งของวัดอยู่ในเขต อำเภอเก้าเลี้ยว(อำเภอบรรพตพิสัยเดิม)จังหวัดนครสวรรค์ วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง ฝั่งทิศตะวันตก มีพระอุโบสถอยู่บนยอดเขาตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดมหาโพธิใต้ ซึ่งถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกัน สาเหตุนี้เองจึงได้ตั้งชื่อเต็มว่า วัดพระวัดพระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม สภาพของโบราณสถานที่ยังปรากฎมีเจดีย์เก่าบนยอดเขาซึ่งเล่าต่อๆมาว่า สมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี เคยธุดงค์จาริกแวะพักเมื่อครั้งเดินทางไปเมืองกำแพงเพชรบ้านเกิด ด้านหลังวัดมีภูเขาศิลาสองลูกมีทางเดินติดต่อถึงกันได้ด้านหลังเป็นบึงใหญ่ทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นเขาหลวงแต่ไกล บนภูเขาทิศเหนือมีมณฑปเก่าเป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทจำลองสำริด จารึกด้านข้าง พ.ศ.2456 ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระศณีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ใน ร.5

         เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 เสด็จขึ้นครองราชภูเขาทิศใต้เป็นที่ตั้งเจดีย์เก่าและพระอุโบสถ มีทางขึ้นเป็นบันไดนาคสวยงามมากและระหว่างภูเขาทั้ง2ลูกนี้ยังมีถ้ำซึ่งเชื่อกันว่า เป็นถิ่นที่อยูของชาวลับแลมาก่อน ซึ่งผู้แก่เฒ่าเล่าสืบกันมาวันดีคืนดีจะได้ยินเสียงปีพาทย์ ฆ้อง เครื่องสายบรรเลง เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งและวัดเขาดินนี้เองเมื่อวันที่28ส.ค.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ได้เสด็จประพาสต้นทางชลมารค เสด็จเมืองกำแพงเพชร ทรงแวะวัดเขาดินนมัสการหลวงพ่อเฮง ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาดินกำลังสร้างศาลาโดยที่มิได้กำหนดการที่จะแวะมาก่อน ร.5 ทรงสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเฮงเป็นเวลานานเป็นที่พอพระราชหฤทัย ทรงชื่นชมในศีลา-จารวัตร หลังจากเสด็จกลับพระนครได้นิมนต์หลวงพ่อเฮงเข้าเฝ้าบ่อยครั้งโดยเฉพาะในราชพิธีสำคัญๆของในพระราชวังเป็นที่ใกล้ชิดและโปรดของพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่5มากและทรงกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งหลวงพ่อเฮงเป็นพระครูชั้นพิเศษมีพระราชทินนามว่า พระครูพิสิษฐสมถคุณ พัดยศมีแถบสีขาวเป็นสัญลักษณ์(พักยศปัจจุบันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ)เป็นพระครูชั้นพิเศษอุปสมบทกุลบุตรได้ตลอดประเทศสยาม โดยมิต้องอนุญาต          ปัจจุบันมีพระครูนิสิตกิจจาทร (พระนักพัฒนา) เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาดินใต้กำลำงก่อสร้างกุฏิสงฆ์และมีโครงการจะสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บของเก่าของหลวงพ่อเฮงตำหนัก ร.5 จึงขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านติดต่อร่วมบริจาคได้ที่วัดทุกวัน

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42