บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติกุหลาบ
ประเภทของดอกกุหลาบ
การปลูกเลี้ยงกุหลาบ
การขยายพันธุ์กุหลาบ
โรคกุหลาบ
การดูแลรักษากุหลาบ
ประโยชน์ของกุหลาบ
การคัดเลือกพันธุ์กุหลาบ
พันธุ์กุหลาบที่พบในเมืองไทย
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

การดูแลรักษากุหลาบ

      1.ดิน : กุหลาบชอบดินร่วนซุย หากปลูกในกระถาง วัสดุปลูกควรประกอบไปด้วย ดิน:ปุ๋ยคอก : ปุ๋ยหมักหรือแกลบดิบ
  อัตราส่วน 1 : 1 : 2ในวัสดุปลูกอาจจะผสมปุ๋ยเม็ดละลายช้า เช่น ออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 เพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้
    -  กุหลาบที่ปลูกไว้ในกระถางควรเปลี่ยนดินทุกปี
    - เมื่อใส่ดินลงในกระถางแล้ว ควรรดน้ำให้ชุ่ม เพื่อให้ดินกระชับราก กดดินให้แน่น แต่อย่าแน่นจนน้ำซึมผ่านไม่ได้

      2.การให้น้ำ : ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน กุหลาบชอบน้ำปานปลาง จึงควรรดน้ำพอให้ดินชุ่มชื้น ในช่วงที่มีแสงแดดอ่อน ๆ
  ไม่ควรรดน้ำหลัง 15.00 น.เพราะใบที่เปียกและดินชื้นตลอดทั้งคืนจะทำให้กุหลาบเป็นโรคได้

      3.แสงแดด : ควรปลูกกุหลาบไว้ในที่โล่งแจ้ง เพราะกุหลาบบชอบแสงแดดจัดควรตั้งกระถางหรือปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดด
  ส่องถึงอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

    4.การใส่ปุ๋ย : หลังเริ่มปลูกใหม่ ๆ ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 หรือ 25-7-7  หลังจากนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสูตรตัวกลางต่ำ ตัวหลังสูง
  เช่น 15-5-20 หรือ 21-9-24 ควรใช้ปุ๋ยออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 โรยรอบโคนต้น โดยกระถางขนาด 5 นิ้ว ใช้อัตรา 5 กรัม(1 ช้อนชา)
  กระถางขนาด 10 นิ้ว ใช้อัตรา 10 กรัม(2 ช้อนชา) และกระถางขนาด 20 นิ้ว ใช้อัตรา 20 กรัม(4 ช้อนชา)หลังปลูก

  ที่มาภาพ
                1.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRETdV5yW9fZd2sqms1SC2RqIBrqfLpGq-GUwvtz5EdqSgHArc2

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42