บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประโยชน์ของคะน้า
คะน้ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร
พันธุ์คะน้าที่นิยมปลูก
การปลูกผักคะน้า
ความสำคัญของดินต่อพืช
โรคและแมลง
สารอาหาร
การเก็บเกี่ยว
โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ประโยชน์ของคะน้า


ผักคะน้า Chinese Kale
ชื่อวิทยาศาสตร์
: Brassica alboglabra Bailey
            เป็นผักที่นิยมบริโภคกันเป็นอย่างแพร่หลาย ผักคะน้าเป็นผักที่ปลูกเพื่อบริโภคส่วนของใบและลำต้น ปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน จีน และไทย เป็นต้น
ลักษณะโดยทั่วไป
            ผักคะน้าสามารถปลูกได้ตลอดปี ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดีที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม - เมษายน ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง คะน้าในบ้านเรามีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 45-55 วัน คะน้าจะโตเต็มที่ และยังได้คะน้าอ่อนหรือที่เรียกว่ายอดคะน้า ซึ่งได้จากการถอนแยกขณะที่มีอายุประมาณ 30 วัน
พันธุ์ที่นิยมปลูกกัน แบ่งออกเป็น 3 พันธุ์คือ
            1.พันธุ์ใบกลม ลักษณะใบกว้างปล้องสั้น ปลายใบมน ผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย
            2.พันธุ์ใบแหลม ลักษระใบแคบกว่า ปลายใบแหลมข้อห่าง ใบผิวเรียบ
            3.พันธุ์ก้าน ลักษระเหมือนคะน้าใบแหลม แต่ใบมีน้อยกว่าปล้องยาว


ที่มาภาพ
     1.เกิดจากทีมงานที่ได้ไปถ่ายภาพเมื่อวันที่ 25.กุมภาพันธุ์.2554
     2. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtfXZi-kBwgoox_76nDgwimaJF1zu02Wbe
Vs0NGaLvh4AgHfsI


   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42