แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง อวัยวะภายในของมนุษย์


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. สมองผู้ใหญ่มีน้ำหนักรายเฉลี่ยประมาณเท่าใด
ก. 1 กิโลกรัม
ข. 1 ปอนด์
ค. 3 กิโลกรัม
ง. 3 ปอนด์

2. หัวใจตั้งอยู่ในทรวงอก ระหว่างปอดทั้ง 2 ข้างเรียกบริเวณนั้นว่าอะไร
ก. mediastinum
ข. thoracic cavity
ค. thombus
ง. cerebrum

3. ปอดตั้งอยู่บริเวณใด
ก. mediastinum
ข. thoracic cavity
ค. thombus
ง. cerebrum

4. ตับเป็นต่อมที่มีขนาดเท่าใดในร่างกาย
ก. ใหญ่ที่สุดในร่างกาย
ข. เล็กที่สุดในร่างกาย
ค. มีขนาดใหญ่กว่ากระเพาะอาหาร
ง. ไม่มีข้อใดถูก

5. หลอดอาหารอยู่ประมาณกี่เซนติเมตร
ก. 20-23 เซนติเมตร
ข. 22-23 เซนติเมตร
ค. 22-24 เซนติเมตร
ง. 23-25 เซนติเมตร

6. กระเพาะอาหารมีรูปร่างคล้ายตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ
ก. L
ข. J
ค. U
ง. D

7. ต่อมในกระเพาะอาหารมีอยู่กี่ชนิด
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด

8. ลำไส้ใหญ่แบ่งเป็นกี่ส่วน
ก. 2 ส่วน
ข. 3 ส่วน
ค. 4์ ส่วน
ง. 5 ส่วน

9. ลำไส้เล็กทั้งหมดยาวเท่าใด
ก. 10 นิ้ว
ข. 20 นิ้ว
ค. 10 ฟุต
ง. 20 ฟุต

10. ม้าม มีสีใด
ก. สีดำอมน้ำเงิน
ข. สีเขียว
ค. สีม่วง
ง. สีแดงอมน้ำตาล


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
เฉลยคำตอบ
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://www.chaiwbi.com