1.ด.ญ. วรรณวิไล เทพวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
          2.ด.ญ. อริศรา      ไพบลูย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
          โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์
          เว็บไซต์ http://www.nmm.ac.th

       ครูที่ปรึกษา

          นาย ชัยมงคล เทพวงษ เว็บไซต์ http://www.chaiwbi.com
          โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความระเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพท. นครสวรรค์ เขต 1
การแข่งขันการสร้างเว็บไซด์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง