ความสามารถทางภาษาอันเป็นวัฒนธรรมที่ สำคัญอีกด้วย การละเล่นของไทยหากได้มีการฟื้นฟูบาง อย่างให้เหมาะสม จะเป็นการช่วยทางด้าน เศรษฐกิจ เช่น นำวัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นของ เล่น การละเล่นของเด็กและผู้ใหญ่ ชักเย่อ (ชักกะเย่อ) ผู้เล่นแบ่งออกเป็นสองฝ่าย มีจำนวนเท่ากัน (นอกจากจะตกลงกันเป็นพิเศษ เช่น ฝ่ายหนึ่งชาย ฝ่ายหนึ่งหญิง จะให้ชายมีจำนวนน้อยกว่าหญิง ก็ได้)
วิธีเล่น
           นำเชือกเส้นใหญ่ที่มีความแข็งแรง พอจะทานกำลังผู้เล่นทั้งสองฝ่ายที่จะดึงเชือก นั้นมาวาง มีเส้นเขตกลาง ซึ่งจะวางเชือกให้กึ่ง กลางตรงเส้นพอดี แล้วให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจับ สลาก หรือไม้สั้นไม้ยาว ว่าใครจะอยู่ด้านไหน เมื่อได้สลากแล้วผู้เล่นจะไปยืนประจำที่ข้าง เชือกที่วาง กะระยะให้ห่างกัน พอให้ไม่ชนกัน ได้ขณะเอนตัวดึงเชือก เมื่อวางระยะดีแล้ว ผู้ เล่นจะดึงเชือกให้สูงพอเอว ผู้ตัดสินจะไปยืน ตรงเส้นเขตกลาง (ซึ่งเป็นเส้นชัยด้วย)  
เมื่อผู้ ตัดสินให้สัญญาณ ทั้งสองฝ่ายจะลงมือดึงเชือก พยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งลู่ไปในทิศทางของตน แต่ละฝ่ายมีผู้ให้สัญญาณเพื่อให้เกิดความพร้อม เพรียงกัน ผู้ที่อยู่ต้นเชือกและหางเชือกเป็นคน สำคัญ ยิ่งในระหว่างดึงนั้น ถ้าผู้ใดเสียหลัก ยันพื้นไม่อยู่ก็จะเสียกำลัง ความสนุกอยู่ที่ผู้ให้ สัญญาณ และผู้เล่นที่มีท่าทางสีหน้าต่างๆ กัน การแพ้ชนะอยู่ที่ฝ่ายไหนสามารถดึงอีกฝ่าย หนึ่งให้ลู่ตามไปถึงเส้นชัยจะเป็นฝ่ายชนะ การ เล่นชนิดนี้ฝึกความพร้อมเพรียง ความอยู่ใน ระเบียบวินัย การทรงตัวและออกกำลังกายทั้ง แขนและขา การละเล่นแบบนี้ในภาคเหนือเรียกว่า  "ยู้ส้าว" มีวิธีการเล่นเหมือนกันกับภาคกลาง แต่ภาคเหนือมีคำร้องประกอบ
 
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความระเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพท. นครสวรรค์ เขต 1
การแข่งขันการสร้างเว็บไซด์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง