วัสดุ  อุปกรณ์

          วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  กระดาษสาจากใบเตย  มีดังนี้
          1.   มีด
          2.   กระดาษหนังสือพิมพ์
          3.   กรรไกร
          4.   กระดาษโรเนียว
          5.   เครื่องปั่น
          6.   กระดาษกล่อง
          7.   ปลั๊กไฟ                   
          8.   ตะแกรงไนล่อน ( เฟรม )
          9.   อ่างน้ำ    
          10.   กะละมัง
          11.   กะละมัง
          12.   สีโปสเตอร์
          13.   สีย้อมผ้า
          14.   ผ้าขาวบาง
          15.   สีผสมอาหาร
          16.   กระชอน
          17.   หม้อ
          18.   เตาไฟ
          19.   เครื่องชั่ง
          20.   พืชที่ใช้ทดลอง  ได้แก่  ใบเตยหอม

วิธีการทดลอง

           วิธีการทดลอง  แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน
ขั้นตอนที่  1  การหาสูตรที่เหมาะสมในการทำกระดาษสาจากใบเตยหอม
ขั้นตอนที่  2  การฟอกขาวเยื่อกระดาษ
ขั้นตอนที่  3  การนำกระดาษสาที่ผลิตไปแปรรูปใช้ประโยชน์

ขั้นตอนที่  1  การหาสูตรที่เหมาะสมในการทำกระดาษสาจากใบเตยหอม
การทดลองแบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม 
          กลุ่มที่  1  ใบเตยหอม + กระดาษโรเนียว
          กลุ่มที่  2  ใบเตยหอม  + กระดาษกล่อง
          กลุ่มที่  3  ใบเตยหอม  + กระดาษหนังสือพิมพ์
          กลุ่มที่  4  กลุ่มควบคุมใบเตยหอม

          กลุ่มที่ 1 ใบเตยหอม 200 กรัม + กระดาษหนังสือพิมพ์ 50 กรัม
วิธีทำ
          1.   นำใบเตยหอมจำนวน 1,000 กรัม มาล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นนำใบเตยหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร
          2.   นำใบเตยหอมที่หั่นแล้วมาปั่นให้ละเอียดจนเกิดใย ซึ่งใช้เวลาในการปั่นประมาณ  3  นาที
          3.   นำใบเตยหอมที่ปั่นแล้วมาผสมกับกระดาษโรเนียวที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน
200 : 50  ( ใบเตย 200 กรัม กระดาษโรเนียว 50 กรัม ) จากนั้นก็นำไปปั่นต่อประมาณ 5 นาที
          4.   เมื่อปั่นเสร็จแล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปใส่ตระแกรงไนล่อนขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร ( ขนาดตระแกรงขึ้นอยู่กับกระดาษที่ต้องการ ) จากนั้นนำไปร่อนในอ่างน้ำเพื่อให้เยื่อลอยตัวและกระจายตัวออกจากกันอย่างสม่ำเสมอ
          5.   นำตะแกรงไนล่อนไปตากแดดประมาณ 1 วัน กระดาษสาจะแห้งติดกันเป็นแผ่นจึงลอกกระดาษสาออกจากตะแกรงไนล่อน

บันทึกผลการทดลอง

          1. ด้านละเอียดและหยาบของเส้นใยและเนื้อเยื่อของกระดาษ
          2. ความเหนียวของกระดาษสา บันทึกโดยชุดทดลองแรงดึงต้านทานโดยการใช้แรต้านทานกับกระดาษ โดยเพิ่มนำหนักถุงทรายทีละ 100 กรัม
          3. การดูดซับโดยใช้น้ำมันพืชหยดลงบนกระดาษแล้ว ดูการกระจายเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางน้ำมันที่กระจายตัวบนกระดาษที่ซับน้ำมันไว้

          กลุ่มที่ 2 ใบเตย 200 กรัม + กระดาษกล่อง 50 กรัม
ทำการทดลองและบันทึกผลการทดลองแบบเดียวกับกลุ่มที่ 1 แต่แตกต่างกันตรงที่ใช้กระดาษกล่องแทนกระดาษโรเนียว

          กลุ่มที่ 3 ใบเตย 200 กรัม + กระดาษหนังสือพิมพ์ 50 กรัม
ทำการทดลองและบันทึกผลการทดลองแบบเดียวกับกลุ่มที่ 1 แต่แตกต่างกันตรงที่ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แทนกระดาษโรเนียว

          กลุ่มที่ 4 กลุ่มควบคุมใบเตย 200 กรัม
ทำการทดลองและบันทึกผลการทดลองแบบเดียวกับกลุ่มที่ 1 แต่แตกต่างกันตรงที่ใช้ใบเตยหอมอย่างเดียว

ขั้นตอนที่  2  ทดลองชนิดของสีที่ติดได้ดีกับกระดาษสาที่ผลิตจากใบเตยหอม
การทดลองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
          กลุ่มที่ 1 สีโปสเตอร์           
          กลุ่มที่ 2 สีผสมอาหาร
          กลุ่มที่ 3 สีย้อมผ้า

วิธีการทดลอง

          ใช้กลุ่มการทดลองที่ดีที่สุดขั้นตอนที่  2  มาทดลองย้อมสีชนิดต่างๆ
          การย้อมสี
          1.   นำเยื่อกระดาษใส่ลงไปในนำสีที่เตรียมไว้
          2.   การเตรียมนำสีเตรียมได้โดยใช้นำสี  15  กรัม  ต้มในน้ำ  2 ลิตร 
          3.   นำเยื่อกระดาษแต่ละกลุ่มมาแช่น้ำสีทิ้งไว้  15  นาที  แล้วนำมาเตรียมไว้เพื่อนำไปใส่ตะแกรงไนล่อนแล้วร่อนในน้ำสี
          4.   จากกนั้นก็นำไปตากแดดไว้ประมาณ  1  วัน

บันทึกผลการทดลอง
          บันทึกลักษณะสีที่ติด การกระจายของสีบนเยื่อกระดาษที่ผลิต

ขั้นตอนที่ 4 การนำกระดาษสาที่ผลิตไปแปรรูปใช้ประโยชน์
          การนำกระดาษที่ผลิตไปแปรรูปใช้ประโยชน์  เช่น  นำไปทำกล่องกระดาษทิชชู  จัดบอร์ด  ทำดอกไม้  การ์ดอวยพรต่างๆ  ที่ขั้นหนังสือ  ถุงกระดาษ  ฯลฯ 

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม