จุดมุ่งหมายของโครงงาน เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมการทำกระดาษสาจากใบเตยหอม โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษโรเนียวและกระดาษกล่องเป็นส่วนผสม และเพื่อเปรียบเทียบสีที่เหมาะสมการทำกระดาษสา วัสดุที่ใช้ทดลอง  ได้แก่ สีชนิดต่าง ๆ (สีย้อมผ้า สีผสมอาหารและสีโปสเตอร์) เยื่อกระดาษต่าง ๆ (กระดาษโรเนียว กระดาษกล่องและกระดาษหนังสือพิมพ์) ผลการทดลอง ปรากฏว่า กระดาษสาที่ผลิตจากใบเตยหอม กับกระดาษหนังสือพิมพ์ อัตราส่วน 200 : 50 กรัม เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด ในการทำ เป็นกระดาษสา รองลงมาคือ ใบเตยหอมกับกระดาษโรเนียว และใบเตยหอมกับกระดาษกล่อง ตามลำดับ โดยใช้ใบเตยหอม เป็นตัวควบคุม ( control ) และเพื่อเปรียบเทียบ สีที่เหมาะสมการทำกระดาษสา ปรากฏว่า สีที่ใช้ผสมในการทำกระดาษสา ที่มีคุณภาพดีที่สุด ได้แก่ สีย้อมผ้า รองลงมาคือ สีโปสเตอร ์และสีผสมอาหาร ตามลำดับ โดยใช้ปริมาณสีของกระดาษ แต่ละประเภทที่เท่ากัน จำนวน 15 กรัม

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม