ตัวชี้วัด
          1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน
          2. มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

สาระสำคัญ
         นักดนตรีสากลที่มีชื่อเสียงก็มีหลายท่าน ตัวอย่างเช่น ฟรานซ์ ปีเตอร์ ชูเบิร์ต , ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน , โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท

จุดประสงค์การเรียนรู้
         การศึกษาเรื่องราวของนักดนตรีสากล เพื่อทราบประวัติ ผลงานที่มีชื่อเสียง แนวคิดในการแต่งเพลง วัฒนธรรมของยุคนั้น และเรื่องต่างๆอีกมากมาย
ของนักดนตรี จะได้นำมาดัดแปลงหรือเพิ่มพูน หรืออาจเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของคนรุ่นหลังได้

จุดประสงค์นำทาง
          1. ทราบประวัติ ผลงาน แนวคิดของฟรานซ์ ปีเตอร์ ชูเบิร์ต
          2. ทราบประวัติ ผลงาน แนวคิดของลุดวิก ฟาน เบโทเฟน
          3. ทราบประวัติ ผลงาน แนวคิดของโวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1