แบบทดสอบ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1.ข้อใดเป็นหลักธรรมที่มีวิธีคิดแบบใช้เหตุและผลุ
ก. เบญจศีล
ข. เบญจธรรม
ค. อริยสัจ 4
ง. พรหมวิหาร 4

2. ศาสนาใดต่างจากข้ออื่น
ก. ศาสนาคริสต์
ข. ศาสนาฮินดู
ค. ศาสนาพราหมณ์
ง. ศาสนาพุทธ

3. การเกิดศาสนามีมูลเหตุมาจากข้อใด
ก. ความกลัว
ข. ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา
ค. การถูกชักจูงใจ
ง. การเกิดสงคราม

4. ข้อใดคือความหมายของจริยธรรม
ก. ความเพียร
ข. ความพยายาม
ค. ความขยัน
ง. ความประพฤติ

5. การตักบาตรเทโวโรหณะ ทำกันในวันใด
ก. วันเข้าพรรษา
ข. วันออกพรรษา
ค. วันวิสาขบูชา
ง. วันอาฬหบูชา

6. วันสำคัญใดที่มีการเวียนเทียนที่วัด
ก. วันเข้าพรรษา
ข. วันออกพรรษา
ค. วันวิสาขบูชา
ง. วันธรรมสวนะ

7. วันมหาปวารณา คือวันใด
ก. วันเข้าพรรษา
ข. วันออกพรรษา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันมาฆบูชา

8. ข้อใดเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ก. สังคหวัคถุ 4
ข. อริยสัจ 4
ค. อิทธิบาท 4
ง. พรหมวิหาร 4

9. สมชาย พยามยามแก้ปัญหาจนสำเร็จ แสดงว่ามีหลักธรรมใด
ก. วิมังสา
ข. จิตตะ
ค. วิริยะ
ง. ฉันทะ

10. ข้อใดไม่ถูกต้องในการปฏิบัติสมาธิ
ก. กำหนดลมหายใจเข้า - ออก
ข. ท่านั่งเป็นท่าเฉพาะการฝึก
ค. ตัดความกังวลใจก่อนปฏิบัติสมาธิ
ง. แผ่เมตตาก่อนปฏิบัติสมาธิ