แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องโรคติดต่อ วิชา สุขศึกษา (โดย น.ส. รัตนวลี สิทธิ ม.4/2 เลขที่ 18)

คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. ข้อใดไม่ได้แสดงถึงการพัฒนาการทางด้านร่างกายในเพศหญิง
ก. มีประจำเดือน
ข. สะโพกผาย
ค. อารมณ์แปรปรวน
ง. ผมดกดำ

2. การดำเนินการป้องกันโรคแบ่งออกเป็นกี่ระยะ
ก. 3 ระยะ
ข. 2 ระยะ
ค. 1 ระยะ
ง. 4 ระยะ

3. วัคซีนที่ให้กับเด็กแรกเกิด คือวัคซีนชนิดใด
ก. HB2
ข. BCG
ค. ป้องกันโรคหัด
ง. ป้องกันคอตีบ

4. การกระทำใดไม่ติดเชื้อโรคเอดส์
ก. สัมผัสน้ำลายจำนวนน้อย
ข. ใช้ของร่วมกับผู้ป่วย
ค. การกอด
ง. ถูกทุกข้อ

5. เชื้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดไข้มาลาเลีย
ก. พลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม
ข. HIV
ค. HB2
ง. MMR2

6. สารในข้อใดที่ผิดกฏหมาย
ก. นิโคติน
ข. แอลกอฮอร์
ค. เมทแอมเฟทามีน
ง. ทาร์

7. กระบวนของการติดสารเสพติดมีกี่ระยะ
ก. 1 ระยะ
ข. 2 ระยะ
ค. 3 ระยะ
ง. 4 ระยะ

8. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดมลพิษทางน้ำ
ก. การทิ้งขยะลงแม่น้ำ
ข. ปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน
ค. จอกแหนที่ขึ้นตามลำคลอง
ง. การเลี้ยงสัตว์

9. ก๊าซในข้อในที่ไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
ก. ก๊าซไนโตรเจน
ข. ก๊าซมีเทน
ค. ก๊าซแอโรซอล
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

10. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล
ก. ลดความพิการ
ข. ลดค่าใช้จ่าย
ค. ประหยัดในการรักษา
ง. ไม่มีข้อใดถูก