แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชาภาษาไทย เรื่องมงคลสูตรคำฉันท์และมหาเวสสันดรชาดก

คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. ผู้แต่งมงคลสูตรคำฉันทืคือใคร
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

2. มงคลอันสูงสุดมีทั้งหมดกี่ประการ
ก. 28 ประการ
ข. 38 ประการ
ค. 29 ประการ
ง. 49 ประการ

3. มงคลสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นพระคาถาภาษาบาลีกี่คาถา
ก. 6 คาถา
ข. 7 คาถา
ค. 8 คาถา
ง. 9 คาถา

4. มงคลสูตรเกิดขึ้นด้วยอำนาจใด
ก. อำนาจการเขียน
ข. อำนาจคำสั่ง
ค. อำนาจคำบอกเล่า
ง. อำนาจคำถาม

5. มงคลสูตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทประพันธ์ประเภทใด
ก. คำฉันท์
ข. กาพย์
ค. กลอน
ง. ร่าย

6.ประเพณีการเทศน์หหาชาติในภาคเหนือเรียกว่าอะไร
ก. ตั้งธรรมหลวง
ข. งานบุญพระเวส
ค. งานบุญฟังธรรม
ง. ฟังเทศน์มหาชาติ

7.มหาชาติ แปลว่าอะไร
ก. ชาติที่แล้ว
ข. ชาตืปัจจุบัน
ค. ชาติที่ยิ่งใหญ่
ง. ชาติในภพหน้า

8. ผู้ที่ดูแลชูชกคือใคร
ก. นางอมิตตดา
ข. นางมัทรี
ค. กัญหา
ง. ชาลี

9. บุตรชายของพระเวสสันดรกับพระนางมัทรีคือใคร
ก. นางอมิตตดา
ข. นางมัทรี
ค. กัญหา
ง. ชาลี

10. กัณฑ์ใดคือกัณฑ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่ได้พระราชนิพนธ์
ก. กัณฑ์วนประเวส
ข. กัณฑ์จุลพน
ค. กัณฑ์มหาพน
ง. กัณฑ์สักรบรรพ