แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 และ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น


1.การทดลองในข้อใดจัดเป็นระบบเปิด
ก.เติมกรดHClลงในหินปูนเกิดฟองก๊าซหลุดออกไป
ข.เติมน้ำลงในน้ำตาลแล้วรอให้ละลาย
ค.เติมเหลือลงในน้ำปล่อยละลายแล้วรอจนระเหย
ง.KIกับPb(NO3)ทำปฏิกิริยากัน

2.กฎทรงมวลของสารคิดขึ้นโดยใคร
ก.ชาลส์
ข.โจเซฟ เพราสต์
ค.อาโวกาโดร
ง.ลาวัวซิเอ

3.ข้อใดจัดว่าเป็นสูตรเอมพิริกัล และ สูตรโครงสร้าง
ก.C8H14O22
ข.น้ำตาลกลูโคส
ค.C2H12O26
ง.H2O

4.nKI+Pb(NO3)------->Pb(NO3)+nKNO3 ค่าของ n ที่น้อยที่สุดควรเป็นเท่าใดสมการนี้จึงจะสมดุล
ก.4
ข.2
ค.3
ง.6

5.การที่จะทำให้ก๊าซกลายเป็นก๊าซสมบูรณ์ได้ต้องทำอย่างไร
ก.เพิ่มความดัน เพิ่มอุณภูมิ
ข.ลดความดัน เพิ่มอุณภูมิ
ค.เพิ่มความดัน ลดอุณห๓ุมิ
ง.ลดความดัน ลดอุณภูมิ

6.แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะขนาดหนึ่งลิตร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ ณ T 25องศาเซลเซียส
ถ้านำแก๊สนี้ไปบรรจุในภาชนะขนาด2ลิตร อุณหภูมิเดิม แก๊สนี้จะมีความดันเท่าไร
ก.1
ข.2
ค.0.5
ง.1.5

7.แก๊สชนิดหนึ่งมีความดัน1atm อุณหภุมิ 0องศาเซลเซียส นำแก๊สนี้มาบรรจุในภาชนะที่ยืดหยุ่น
เมื่อนำภาชนะบรรจุแก๊สนี้ไปจุ่มของเหลวจนเดือด จาก ปริมาตรแก๊สตอนแรกมี 70ลิตร
กลายเป็น 90 ลิตร อุณหภูมิตอนหลังมีกี่เคลวิน
ก.350 K
ข.351 K
ค.352 K
ง.356K

8.แก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตร 10.0ลิตร ที่ความดัน 1.0บรรยากาศ อุณหภูมิ 0องศาเซลเซียส
ถ้าแก๊สชนิดนี้มีปริมาตรและความดันเปลี่ยนเป็น 11.5 ลิตร และ 900มิลลิเมตร/ปรอท
ตามลำดับจงหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปในหน่วยองศาเซลเซียส
ก.100องศาเซลเซียส
ข.99 องศาเซลเซียส
ค.98 องศาเซลเซียส
ง.101 องศาเซลเซียส

9.แก๊สธรรมชาติในแหล่งแก๊สแห่งหนึ่งประกอบด้วย CH43.20x100,000L
ที่ความดัน 1500atm อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส แก๊สธรรมชาตินี้มี CH4 อยู่กี่Kg
ก.2.94x100,000Kg
ข.3.00x100,000Kg
ค.3.94x100,000Kg
ง.3.978x100,000Kg

10.ก๊าซในข้อใดแพร่ได้เร็วที่สุด
ก.N2O
ข.HCl
ค.NH3
ง.Cl2