แบบฝึกหัดระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ดวงดาวในท้องฟ้า โดย ด.ญ.สุทธิดา ขุนศรีรอด

คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. เราใช้ระบบเส้นขอบฟ้า คือบอกตำแหน่งด้วย ค่า 2 ค่า คือ
ก. มุมทิศ , มุมเงย
ข. มุมตรง, มุมเอียง
ค. มุมนอก , มุมใน
ง. มุมเหนือ , มุมใต้

2. นักดาราสตร์แบ่งท้องฟ้าออกเป็นกี่เขต
ก. 85 เขต
ข. 86 เขต
ค. 87 เขต
ง. 88 เขต

3. กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวค้างคาว กลุ่มดาวเต่า และกลุ่มดาวจักรราศีใช้บอกอะไร
ก. การบอกดวงชะตา
ข. การบอกทิศ , บอกฤดูกาล
ค. การบอกทิศ , ดวงชะตา
ง. การบอกฤดูกาล , ดวงชะตา

4. กลุ่มดาวจระเข้สังเกตได้ง่ายในฤดูใด
ก. ฤดูร้อน
ข. ฤดูฝน
ค. ฤดูหนาว
ง. ฤดูใบไม้ผลิ

5. กลุ่มดาวเต่าชาวกรีกโบราณได้จินตนาการเป็นรูปอะไร
ก. รูปนายพราน
ข. รูปหมีใหญ่
ค. รูปกระบวยตักน้ำ
ง. รูปหมีเล็ก