โรงเรียนพระบางวิทยา
โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์
โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา
 
 

โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์

คำขวัญของโรงเรียน        เรียนเด่น           เล่นดี          มีวินัย         ใช้ปัญญา          พัฒนาตนเอง

สถิติบุคลากร
      โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค ์

ท ี่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง


หมายเหต ุ

1.

นางอรวรรณ    สัตบุษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2.

นางศศิธร    บุตรน้อย

ครู

3.

นางงามใจ    แสงอุทัย

ครู

4.

นางจงจิต    ผลมั่ง

ครู

5.

นางศรีสุดา    คงเพชรศักดิ์

ครู

6.

นางสาวจินดา    พงษ์ประดิษฐ

ครู

7.

นางอร่ามพรรณ    เอมจั่น

ครู

8.

นางวิลาสินี    เนียมนัด

ครู

9.

นางสมพิศ    เพ็ชรตุ่น

ครู

10.

นายธนะ    เพียรสาระ

ครู

11.

นางเบญจรัตน์    อาวรณ์

ครู

12.

นาย สิทธิชัย แก้วบัวดี

ครู

13.

นางสาวตริตราภรณ์    เครือสูงเนิน

ครู

14.

นายจำนงค์    โมกขะศักดิ์

ครู

15.

นายศาทิตย์    ยาวิเศษ

ครู

16.

นางจิตราพร    พวงกุหลาบ

ครู

17.

นางอภิญญา    ภัทรพงศ์บัณฑิต

ครู

18.

นางวรรณา    ขุนเพ็ง

ครู

19.

นางเนืองนิจ    วุ่นสุก

ครู

ช่วยราชการ

20.

นาง สำลี เขียวยิ่ง

ครู

21.

นาย ปรีชา ภักดีไตรรัตน์

ครู

22.

นายระมัย   วรวาศ

นักการภารโรง

23.

นายจักรกฤษณ์    สัมฤทธิ์ตระกูล

นักการภารโรง

 

สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อ. 1

1

16

17

33

อ. 2

1

17

19

36

รวม

2

33

36

69

ป. 1

2

24

33

57

ป. 2

2

29

37

66

ป. 3

2

27

20

47

ป. 4

2

32

30

62

ป. 5

2

24

26

50

ป. 6

2

33

29

62

รวม

12

169

175

344


รวมทั้งสิ้น

14

202

211

413

 

 

 

 

 

ต่อไป

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000