โรงเรียนพระบางวิทยา
โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์
โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา
 
 

โรงเรียนพระบางวิทยา

รหัสโรงเรียน

07600105

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

จำนวนครู 36 คน  

 

  ผู้บริหาร


นาย หิรัญ สถาพรพิบูลย์  

ตำบล หนองกรด

อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด   นครสวรรค์  

รหัสไปรษณีย์

60240

 

  โทรศัพท์์ 0-5629-6109

Web site

 http://www.nsw01.com/pbw48/

E-mail

 pbw48@hotmail.com

จำนวนนักเรียน

ม. 1

260

ม. 2

247

ม. 3

226

รวม

733

ม. 4

68

ม. 5

54

ม. 6

23

รวม

145

รวมมัธยม

878

 

 

ผลงานของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่เขต 1

โรงเรียนวิถีพุทธ  

             คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำ หลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียน โดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒน า ตาม หลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ

1 โรงเรียน 1นวัตกรรม


เกี่ยวกับด้านบริหารการจัดการ

1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน


 

ภาพกิจกรรมของนักเรียน

ภาพการฝึกอาชีพเสริมความงามของนักเรียนชั้นม.2

 

 

 

 

ต่อไป

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000