ประวัติความเป็นมา
สถานที่ราชการและสถานที่ทั่วไป
สถานศึกษาในชุมชน
อาชีพหลักในชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบน
การคมนาคม /ข้อมูลสภาพถนน
วัดในชุมชน
สินค้า OTOP
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองเบน
คณะผู้จัดทำ / อาจารย์ให้คำปรึกษา

 

 

สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองเบน

 

 

 

ประวัติความเป็นมา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองเบน เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดศรีประชาสรรค์ ( วัดเก่าหนองเบน)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณของทางราชการให้สร้างสถานีอนามัยทดแทนหลังเก่า โดยย้ายมาตั้งในเขตหมู่ 15 ตำบลหนองกระโดน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 310 ตารางวา กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดศรีประชาสรรค์ ครั้งแรกให้ชื่อสถานีอนามัยบ้านหนองกรด เปิดบริการให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2515
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อตามที่ตั้งของหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่า “ สถานีอนามัยบ้านหนองเบน” สถานีอนามัยบ้านหนองเบนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนพ่อค้าและประชาชน โดยให้ความร่วมมือในการบริจาคเงินในการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้คงสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดจนการจัดหาครุภัณฑ์และสนับสนุนในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
สถานีอนามัยด้วยดีตลอดมา เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ปี พ.ศ. 2529 สถานีอนามัยบ้านหนองเบน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานีอนามัยดีเด่นระดับอำเภอ
ปี พ.ศ. 2532 สถานีอนามัยบ้านหนองเบน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานีอนามัยปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานในด้านบริการดีเด่นระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535 สถานีอนามัยบ้านหนองเบน ได้งบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยขนาดใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 60 พรรษา ซึ่งทาง
คณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัยได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ เป็นเงิน 2,500,000 บาท ตั้งอยู่ที่
บ้านหนองเบน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำพิธี
วางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2535 ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเมื่อ วันที่
4 เมษายน 2536 และได้ทำพิธีเปิดป้ายสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านหนองเบน ในวันที่
8 สิงหาคม 2536
2.2 ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองเบน ตั้งอยู่เลขที่ 762 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60240 โทรศัพท์
056-296251 มีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ เป็นอาคารสถานีอนามัย 1 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 หลัง
มีเขตรับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ตำบลหนองกรด 6 หมู่บ้าน ตำบลหนองกระโดน 6 หมู่บ้าน และ
1 เทศบาล รวมพื้นที่รับผิดชอบ 58 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อบ้านหนองแมว หมู่ 10 ตำบลหนองกระโดน
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อบ้านสันติธรรม หมู่ 3 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านวังหยวก หมู่ 3 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านหนองยาว หมู่ 1 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ระยะทาง
ห่างจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ 18 กิโลเมตร ถนนลาดยาง
พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
มีเขตรับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโรง
หมู่ที่ 11 บ้านถนนโค้ง
หมู่ที่ 13 บ้านบ่อพยอม
หมู่ที่ 17 บ้านดงสำราญ
ประชากร
ชาย 6,538 คน
หญิง 6,984 คน
รวม 13,522 คน
2.3 สถานะสุขภาพของประชาชน
สถิติชีพ
จำนวนเด็กเกิดมีชีพ 113 คน อัตราเกิด 8.35 ต่อประชากรพันคน
จำนวนคนตาย 39 คน อัตราตาย 2.88 ต่อประชากรพันคน
จำนวนคนเพิ่ม 74 คน อัตราเพิ่มธรรมชาติร้อยละ 0.54
ที่มา : จากข้อมูลการสำรวจ ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2547

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000