หน้าแรก
วิสัยทัศน
หลักสูตรพื้นฐาน
หลักสูตรการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา
ทำเนียบอาจารย
ผลงานดีเด่น
กิจกรรม
คณะผู้จัดทำ
    คำอธิบายรายวิชา
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 1. จำนวนและการดำเนินการ
 1.1สมบัติจำนวนนับ
  -การหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
  -การหาค.ร.น.ของจำนวนนับ
  -การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม.และค.ร.น.
 1.2 จำนวนเต็ม
  -จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และจำนวนเต็มศูนย์
  -การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
  -การบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็ม
  -สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้
 1.3เศษส่วนและทศนิยม
  -การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน
  -การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม
  -การบวก ลบ คูณ หารและเศษส่วนทศนิยม
  -โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนทศนิยม
 1.4 เลขยกกำลัง
  -ความหมายของเลขยกกำลัง
  -การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
  -การคูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 1.5 การประมาณค่า
  -การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ
  -การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การประมาณค่า
 2. การวัด
 3.เรขาคณิต
 3.1 พื้นฐานทางเรขาคณิต
  -การสร้างรูปเรขาคณิตโดยในวงเวียนและเส้นตรง
  -การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพื้ฐาน
  -การสำรวจสมบัติทางเรขาคณิต
 3.2ความสำพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
  -ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการครี่รูปเรขาคณิตสามมิติ
  -ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  -การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
 4.พีชคณิต
 4.1สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  -แบบรูปและความสัมพันธ์
  -คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  -การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน
  -โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 4.2 คู่อันดับและกราฟ
  -คู่อันดับ
  -กราฟ
  -การนำไปใช้
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
 6. ทักษะ/กระบวนการ
 6.1 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านสาระการเรียนรู้จำนวนเรขาคณิต   และพีชคณิต
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 1.จำนวนและการดำเนินการ
 1.1อัตราส่วนและร้อยละ
  -อัตราส่วน
  - สัดส่วน
  -ร้อยละ
  -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
 1.2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  -จำนวนตรรกยะ
  -จำนวนอตรรกยะ
  -รากที่สอง
  -รากที่สาม
 2.การวัด
 2.1 การวัด
  - หน่วยความยาว พื้นที่
  -การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้ เกี่ยวกับพื้นที่
  - การคาดคะเน
 3.เรขาคณิต
 3.1 ความเท่ากันทุกประการ
  -ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
  -รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้าน- มุม- ด้าน
  -รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบมุม- ด้าน- มุม
  -รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้าน- ด้าน- ด้าน
 3.2 เส้นขนาน
  -สมบัติของเส้นขนาน
  -รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบมุม- มุม- ด้าน
 3.3 การแปรงทางเรขาคณิต
  -การเลื่อนแกน
  -การสะท้อน
  -การหมุน
 3.4 ทฤษฎีบิทากอรัส
  -ทฤษฎีบิทากอรัส
  -การแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีบิทากอรัส
 4. พีชคณิต
 4.1 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  -การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  -การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 5.การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
 5.1 แผนภูมิรูปวงกลม
  -การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
  -การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
 6.ทักษะ/กระบวนการ
 6.1 กิจกรรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้จำนวนการวัด เรขาคณิต  พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 1.จำนวนและการดำเนินการ
 2.การวัด
 2.1ปริมาตรและพื้นที่ผิว
  -การหาพื้นที่ผิวและประมาตรของปริซึม
  -การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก
  -การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม
  -การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
  -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร
 3. เรขาคณิต
 3.1 ความคล้าย
  -รูปที่คล้ายกัน
  -รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
  -สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
  -การนำไปใช้
 4.พีชคณิต
 4.1 เอกนามและพหุนาม
  -เอกนาม
  -การบวก ลบ คูณ หาร เอกนาม
  - พหุนาม
  -การบวก ลบ คูณ หาร พหุนาม
 4.2 อสมการ
  -คำตอบและกราฟแสดงคำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  -การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 4.3 กราฟ
  -กราฟเส้นตรง
  -กราฟเส้นตรงกับการนำไปใช้
  -กราฟอื่นๆ
 4.4ระบบสมการเชิงเส้น
  -สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  -กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  -ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  -การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
 5.1 สถิติ
  -การกำหนดประเด็นการเขียนข้อคำถามรวมข้อมูล
  -การนำเสนอข้อมูล
  -การหาค่ากลางของข้อมูล การกำหนดวิธีการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูล
  -การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
  -การอ่าน การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
  -การใช้ข้อมูลสาระสนเทศ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 1. จำนวนและการดำเนินการ
 1.1 ระบบจำนวนจริง
  -จำนวนจริง
  -การเท่ากัน การบวก การลบ การคูณ และการหาร ในระบบจำนวนจริง
  -สมบัติของระบบจำนวนจริง
  -สมบัติการไม่เท่ากัน
  -ค่าสัมบูรณ์
 1.2 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
  -สมบัติของจำนวนเต็ม
 1.3 จำนวนเชิงซ้อน
  -จำนวนเชิงซ้อน
  -กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
  -จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
 2.การวัด
 3.เรขาคณิต
 3.1เรขาคณิตวิเคราะห์
  -เส้นตรง
  -ภาคตัดกรวย
 3.2 เวกเตอร์ในสามมิติ
  -เวกเตอร์
  -การบวก และการลบเวกเตอร์
  -การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
  -ผลคุณเชิงสเกลาร์
  -ผลคูณเชิงเวกเตอร์
 4.พีชคณิต
 4.1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  -ประพจน์
  -การเชื่อมประพจน์และการหาค่าความจริงของประพจน์
  -การสร้างตารางค่าความจริง
  -การอ้างเหตุผล
 4.2 สมการและอสมการ
  -การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
  -ช่วงและการแก้สมการ
  -สมการพหุนาม
 4.3 ฟังก์ชัน
  -ฟังก์ชันคอมโพสิท
  -ฟังก์ชันอินเวอร์ส
  -พีชคณิตของฟังก์ชัน
 4.4ฟังก์เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  -ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล
  -ฟังก์ชันลอการิทึม
 4.5 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์
  -ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  -กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  -การแก้สมการตรีโกณมิติ
 4.6เมทริกซ์ และดีเทอร์มินันต์
  -เมทริกซ์และสมบัติของเมทริกซ์
  -ดีเทอร์มินันต์
  -การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น
 4.7 กำหนดการเชิงเส้น
  - กราฟของอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  -การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบของปัญหา
 5.การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น
 5.1การวิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้ค่ากลางและการวัดการกระจายของข้อมูล
 5.2การแจกแจงปกติ
  -ค่ามาตรฐาน
  -การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ
  -พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ
 5.3ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
  -แผนภาพการกระจาย
  -ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร
  -ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา
 5.4ความน่าจะเป็น
  -กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
  -แฟคทอเรียลn
  -วิธีเรียงสับเปลี่ยน
  -วิธีจัดหมู่
  -ทฤษฎีบทวินาม
  -ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น
 6. แคลคูลัส
 6.1 ลำดับและอนุกรมอนันต์
  -ลิมิตของลำดับ
  -ผลบวกของอนุกรมอนันต์
 6.2แคลคูลัสเบื้องต้น
  -ลิมิตของฟังก์ชัน
  -ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
  -อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
  -ความชันของเส้นโค้ง
  -การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร
  -อนุพันธ์อันดับสูง
  -การประยุกต์อนุพันธ์
  -ปริพันธ์
  -พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
 7. วิยุติคณิต
 7.1 กราฟเบื้องต้น
  -กราฟ
  -กราฟออยเลอร์
  -การประยุกต์ของกราฟ
 8. ทักษะ/กระบวนการ
  -กิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

   
     
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600
ส้รางสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์