โครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 )

สาระการเรียนรู้เพิ่มเต็ม ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 )

โครงสร้างหลัดสูตร สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 )

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ข่วงชั้นที่4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 )


 
   
     
       
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000