.:: กลุ่มการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนนวมินทราชุทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ::.
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
f มัธยม 4 ภาคเรียนที่ 1
ffมัธยม 4 ภาคเรียนที่ 2
f มัธยม 5 ภาคเรียนที่ 1
f มัธยม 5 ภาคเรียนที่ 2
d มัธยม 6 ภาคเรียนที่ 1 ff
f มัธยม 6 ภาคเรียนที่ 2

 

 
 
 
 
 
 
  หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
 

 

ส.๖๐๖ สังคมศึกษา #####๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
#####ศึกษาความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่มนุษย์มาใช้ การแข่งขัน และการประสานประโยชน์ทางการเมืองแลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทางความเชื่อและค่านิยม และการพัฒนาคุณภาพของประชากรโลก โดยเน้นปัญหาหรือผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย #####เพื่อให้มีความเข้าใจสภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ยอมรับในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม เห็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา และเห็นแนวโน้มของการพัฒนาประเทศไทยในสังคมโลกส.๐๔๑๓ พระพุทธศาสนา #####๒ คาบ / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
#####วิเคราะห์สาระและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ด้านการฝึกตนไม่ให้ประมาท การมุ่งประโยชน์สุขแก่บุคคลและสังคม
#####วิเคราะห์พุทธประวัติเกี่ยวกับพุทธัตถจริยา ศึกษาประวัติพระนาคเสน พระภัททากุณฑลเกสีเถรี และพระเจ้ามหานามะ
#####วิเคราะห์พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม ในเรื่อง อธิษฐานธรรม ๔ และสรุปคำสอนพระพุทธศาสนาลงในอริยสัจ รวมทั้งมงคลชีวิตในหัวข้อ ความเป็นผู้ว่าง่าย การพบปะมรณะ การฟังธรรม การสนทนาธรรม จิตไม่หวั่นไหว
#####ศึกษาหน้าที่ บทบาท และการปกครองของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน หน้าที่ชาวพุทธในการปกป้องพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
#####ศึกษาและฝึกอ่าภาษาบาลีจากพุทธศาสนสุภาษิต ๑ บท
#####ศึกษาพระไตรปิฏก ในเรื่องหลักตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ประการ รวมทั้งข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๑ เรื่อง
#####ศึกษาคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา โดยเลือกจากเนื้อหาที่เรียน
#####ศึกษาและฝึกปฏิบัติอานาปานสติ มรณัสสติ อุปสมานุสสติ และฝึกเจริญปัญญาตามหลักอุปปาทมนสิการ
#####ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
#####เพื่อให้เกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหา มีความซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรมน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งศรัทธายึดมั่นในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสมส.๐๒๑๔ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
#####ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกรณีตัวอย่าง เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้มีความเข้าใจสภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม ตระหนักในปัญหาพื้นฐานสำคัญของโลกและผลกระทบ และเห็นแนวทางในการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ

 

 

 

ขึ้นด้านบน

d ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd


   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม