.:: กลุ่มการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนนวมินทราชุทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ::.
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ffมัธยม 1 ภาคเรียนที่ 1
ffมัธยม 1 ภาคเรียนที่ 2
fมัธยม 2 ภาคเรียนที่ 1
f มัธยม 2 ภาคเรียนที่ 2
fมัธยม 3 ภาคเรียนที่ 1 ff
f มัธยม 3 ภาคเรียนที่ 2

 

 
 
 
 
 
 
หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
 
 

 

ส. ๓๐๖ ประเทศของเรา ๔########## ๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

#####ศึกษาประวัติศษสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม โดยเน้นการสร้างและพัฒนาชาติ
#####ศึกษาโครงสร้างการปกครอง สถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
#####ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ โดยเน้นการปฏิบัติตาม หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
#####เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิวัฒนาการของชาติในด้านต่าง ๆ เห็นความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ปฏิบัติตนตามกฏหมาย เป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย และยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา

 

ส. ๐๑๑๒ พระพุทธศาสนา ##########๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

#####ศึกษาความเป็นมา การเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน
#####ศึกษา วิเคราะห์พุทธประวัติ เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ของพระพุทธเจ้า วิธีคิดของพระพุทธเจ้า พระพุทธ
คุณ พระพุทธเจ้ากับอิทธิปาฏิหาริย์ และพุทธจริยา
#####ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง มิตรแท้ 4 มิตรเทียม 4 คารวะ 6
อกุศลมูล 3 กุศลมูล 3
#####ศึกษาหน้าที่ของพระสงฆ์ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
ฝึกอ่านภาษาบาลีเกี่ยวกับคำที่ใช้ในพิธีบรรพชา พิธีอุปสมบท ศึกษาและฝึกอ่านพุทธศาสนสุภาษิตที่เน้นใน
เรื่องปัญญา 1 บท
#####ศึกษาคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา โดยเลือกจากเนื้อหาที่เรียน
#####ศึกษาและฝึกปฏิบัติการบริหารจิต โดยการฝึกสมาธิเบื้องต้นตามหลักอานาปานสติและฝึกเกิดปัญญาตามหลักการพัฒนาปัญญา 3
#####ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ถูกต้อง
#####เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมอย่างถูกต้องเห็นคุณของพระรัตนตรัย เกิดศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
สามาถปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมะสม ตลอดจนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม


ส. ๐๓๒ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว #####
####๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

#####ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับบ การผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยน ฝึกวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว และเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัว #####เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ตระหนักถึงสภาพปัญหาและผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ มีค่านิยมที่ดีในการผลิตและการบริโภาค การพึ่งตนเองและการประหยัดอดออม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน

 

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff


   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม