.:: กลุ่มการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนนวมินทราชุทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ::.
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ffมัธยม 1 ภาคเรียนที่ 1
ffมัธยม 1 ภาคเรียนที่ 2
fมัธยม 2 ภาคเรียนที่ 1
f มัธยม 2 ภาคเรียนที่ 2
fมัธยม 3 ภาคเรียนที่ 1 ff
f มัธยม 3 ภาคเรียนที่ 2

 

 
 
 
 
 
 
หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
 
 

 

ส. ๒๐๔ ประเทศของเรา ๓ #####๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

#####ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเน้น
การสร้างและพัฒนาชาติ
#####ศึกษาสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
#####ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ โดนเน้นการปฏิบัติตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน
#####เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษในการทะนุบำรุงและพัฒนาชาติ เห็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือ
กันรักษาชาติและมรดกของชาติ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคมประชาธิป
ไตย และยึกมั่นในหลักธรรมของศาสนาส. ๐๑๑๐ พระพุทธศาสนา##### ๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน


คำอธิบายรายวิชา

#####ศึกษาความเป็นมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และการนับถือพระพุทธศาสนา
ของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
#####ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
#####ศึกษาพุทธจริยาอันเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ประวัติพระราหุล นางจูฬสุภัททาและกุมภโฆสกเศรษฐี รวมทั้งแนวปฏิบัติของท่านเหล่านั้นที่ส่งผลต่อผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
#####ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง อริยสัจ 4 ทุจริต 3 สุจริต 3 และบุญกิริยาวัตถุ 3
#####ศึกษาความสำคัญของพระสงฆ์ในสังฆคุณ 9 และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
#####ฝึกอ่านภาษาบาลีเกี่ยวกับคำถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบน้ำฝน และผ้าจำนำพรรษา
#####ศึกษาและฝึกอ่านพุทธศษสนสุภาษิตที่เน้นในเรื่องการคบหามิตร 1 บท
#####ศึกษาคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา โดยเลือกจากเนื้อหาที่เรียน
#####ศึกษาและฝึกปฏิบัติการบริหารจิต โดยการฝึกสมาธิเบื้องต้นตามหลักอานาปานสติและฝึกให้เกิดปัญญา
ตามหลักการพัฒนาปัญญา 3
#####ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ถูกต้อง
#####เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมอย่างถูกต้องเห็นคุณของพระรัตน
ตรัย เกิดศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
และสร้างความเจริญก้าวหน้าทางปัญญาให้แก่สังคมมนุษย์ สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
ประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมส.๐๒๖ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ใลกปัจจุบัน##### ๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

#####ศีกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสังคมวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหา
ความพยายามในการแก้ปัญหา การพัฒนาประเทศและภูมิภาค บทบาทของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีต่อโลก
#####เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเห็นความสำคัญในบทบาทของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อโลก

 

 

 

  fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff


   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม