หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาลงานประเพณี
ข้อมูลการเดินทาง
ของฝาก
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
หน่วยงานราชการ
ผู้จัดทำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 

เทศกาลประเพณี
              

               พิธีแห่จะตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน ของชาวจีนโดยแห่กลางคืน(ชิวชา)  และกลางวัน(ชิวสี่)
   ในขบวนแห่  ประกอบไปด้วยขบวนเชิดมังกรทอง  ขบวนเชิดสิงห์โต ขบวนเอ็งกอ  นอกจากนี้มีขบวน
   รถนางฟ้าเจ้าแม่กวนอิมและขบวนดนตรีจีนฯลฯเป็นต้น  วัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดนครสวรรค์
   เป็นมรดกเก่าแก่ที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีปรากฏชัดเจน    
   วิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและเนื่องจากประชากรของ
   ชาวจังหวัดนครสวรรค์มีหลายเชื้อชาติประเพณีต่างๆ  ที่สืบทอดจึงมีแบบอย่างตามเชื้อชาตินั้นๆและ
   นำมาผสมกลมกลืนกันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ที่น่าสนใจมีดังนี้

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000