สาธารณสุข
่ืิ
โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
สถานีพยาบาลเอกชน - แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง


 

 

 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์