** ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บุคลากร
สื่อการสอนภาษาไทย
เพชรภาษาไทย
รางวัลเกียรติยศ
กิจกรรมภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนการสอน
LINK ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำ
 
 
สื่อการสอนภาษาไทย
สัตว์ในวรรณคดี ฉชั้น
ความรู้เกี่ยวกับฉัตร ดอกไม้ในวรรณคดี
การนับโมงยามแบบโบราณ การเขียนเรียงความ
สำนวน
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์