ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเยาวชนเสือตอ
          การจัดตั้งกลุ่มเพื่อส่งเสริม และสร้างรายได้ไห้กับครอบครัวของเด็กที่ต้องการศึกษาต่อ เพื่อเป็นทุนการศึกษา สร้างนิสัยให้เกิดความอดทน เสียสละ เอื้ออาทร เป็นไปด้วยความคล่องตัว และชีวิตที่มีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกันสร้างงานให้กับเด็กในชุมชน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2540 ในกลุ่มได้ทำของชำร่วยทุกรูปจำหน่าย และเป็นที่สนใจของผู้คน ต่อมาได้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้เราเข้ามาหน่วยงานราชการตั้งแต่ปี พ.ศ 2544 จึงเป็นที่มาของกลุ่มชื่อว่า “กลุ่มเยาวชนปลาเสือตอ” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ 7 บ้านหนองเบน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันย้ายมาอยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นทะเบียนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตำบลหนองกรด

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการให้ความรู้กับเด็กระดับประถมศึกษา สามารถนำมาเผยแพร่ได้
          2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในการเสริมสร้างจินตนาการ
          3. เพื่อเป็นศูนย์กลางเสริมรายได้แก่เด็กและครอบครัว เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
          4. เสริมสร้างองค์กรให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี คุณธรรมมีความรัก ซื่อสัตย์ มีวินัย และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
          5. เพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

วัตถุดิบ
          1. ปูนปลาสเตอร์
          2. ยางพารา
          3. กระป๋อง           
          4. ดินน้ำมัน
          5. น้ำ
           6. แลคเกอร์เคลือบเงา


ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์
          1. แกะสลักดินน้ำมันเป็นรูปต่างๆ ตามที่ต้องการ
          2. นำยางพารามาเทลงบนแบบพิมพ์
          3. ตากแดดทิ้งไว้จนแห้งสนิท
          4. ลอกออกจากแบบพิมพ์ แล้วนำไปใช้งานต่อไป

ขั้นตอนการทำปูนปลาสเตอร์
          1. ผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ำในอัตราส่วน 1: 1
          2. นำแม่พิมพ์ที่จัดเตรียมไว้ มาคว่ำใส่กระป๋อง
          3. นำปูนปลาสเตอร์ที่ผสมไว้มาใส่แม่พิมพ์
          4. ทิ้งไว้ประมาณ 15 – 20 นาที
          5. ลอกแม่พิมพ์ออกแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง 1-2 วัน
          6. ทำการจัดส่งให้ลูกค้า

ขั้นตอนการประดิษฐ์ของชำร่วย
          1. จัดเตรียมแม่พิมพ์พิเศษที่ลูกค้าต้องการ
          2. นำไปคว่ำใส่กระป๋อง แล้วเทปูนปลาสเตอร์ลงไป
          3. ทิ้งไว้ประมาณ 15 – 20 นาที
          4. นำไปตากแดดให้แห้ง 1-2 วัน
          5. นำมาระบายสีสันให้สวยงาม
          6. เคลือบแลคเกอร์ให้ขึ้นเงา
          7. บรรจุห่อ ส่งจำหน่าย

ราคา / หน่วย
          ขนาดเล็ก ราคา 2 บาท
          ขนาดกลาง ราคา 5 บาท
          ขนาดใหญ่ ราคา 10 บาท
          ขนาดใหญ่สุด ราคา 15 บาทขึ้นไป
(หมายเหตุ : ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและความยากของลายแม่พิมพ์ที่ลูกค้าต้องการ)

ผลิตโดย
          กลุ่มเยาวชนปลาเสือตอ24
          หมู่ 7 บ้านหนองเบน ต.หนองเบน อ. เมือง จ.นครสวรรค์
          โทร. 0-9460-5781, 0-6936-4657

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS)
จุดแข็ง

          - มีพันธมิตรที่ดีทำให้ วัตถุดิบหาง่าย ต้นทุนต่ำ ราคาถูก
          - มีช่องทางการตลาดที่กว้างขวาง และกระจายอยู่ทั่วไป

จุดอ่อน
          - ขาดเงินทุนในการดำเนินงาน
          - กำลังการผลิต
          - กระบวนการผลิตต้องใช้เวลานาน
          - สามารถขนส่งสินค้าได้ปริมาณน้อยเนื่องจากรถมีขนาดเล็ก

โอกาส
          - แนวโน้มของประชาชนมีความต้องการระบายตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์เพื่อผ่อนคลาย ความเครียด จากการทำงาน
          - ประชาชนนิยมพาครอบครัวไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันมากขึ้นจึงมีโอกาส ในการขายมากขึ้น

อุปสรรค
          - ผลกระทบที่เกิดจากราคาของน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทำให้เกิดภาระในการขนส่งสินค้า เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)

          เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเยาวชนปลาเสือตอ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ การจัดตั้งกลุ่มเพื่อส่งเสริม และสร้างรายได้ไห้กับครอบครัวของเด็กที่ต้องการศึกษาต่อ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ในกลุ่มได้ทำของชำร่วยทุกรูปจำหน่าย ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

2. ราคา (Price)
          ขนาดเล็ก ราคา 2 บาท
          ขนาดกลาง ราคา 5 บาท
          ขนาดใหญ่ ราคา 10 บาท
          ขนาดใหญ่สุด ราคา 15 บาทขึ้นไป
          (หมายเหตุ : ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและความยากของลายแม่พิมพ์ที่ลูกค้าต้องการ)

3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
          มีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด สินค้าที่ผลิตออกมามีตลาดรองรับตลอดเวลา และมีการขนส่งที่สะดวกและทันต่อความต้องการของลูกค้า

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
          มีการทำโฆษณาในเรื่องของการประดิษฐ์ของชำร่วยปลาเสือตอโดยทางอำเภอได้รับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ ส่วนในเรื่องของการทำตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ยังไม่ได้ทำการโฆษณาแต่มีการแถมสินค้าสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อในปริมาณมาก และมีบริการจัดส่งฟรี

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์