แผนผังเว็บไซต์
หน้าแรก
index.html
ประวัติความเป็นมา--------------สถานที่สำคัญ---------ประเพณีท้องถิ่น
101.html----------------102.html--------------103.html
อาชีพในท้องถิ่น--------โรงเรียนในชุมชน-------------หน่วยงานในชุมชน
104.html---------------105.html-------------106.html
โบราณสถาน------------------แผนผังเว็บไซต์
107.html---------------108.html
คณะผู้จัดทำ
109.html