ความเป็นมา
         ตำบลหนองกรดเป็นตำบลดั้งเดิมมิได้แยกจากตำบลอื่นใด   ซึ่งเดิมในหมู่บ้านหนองกรดมีลักษณะเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่  และมีต้นกรดขึ้นอยู่กลางน้ำมีชาวบ้านอาศัยอยู่รอบๆบริเวรหนองน้ำนั้นเป็นจำนวนมากจึงตั้งชื่อว่าบ้านหนองกรด เมื่อมีการประกาศจัดตั้งตำบลจึงได้ชื่อว่าตำบลหนองกรด
มาจนถึงปัจจุบัน
         ตำบลหนองกรดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองนครสวรรค์      ระยะห่างจากอำเภอประมาณ   9
กิโลเมตร  มีเนื้อที่  80,500 ไร่หรือประมาณ 133.29 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่

ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบตำบลหนองกรด


  หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน )

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านทัพชุมพล

158

283

333

616

2

บ้านเนินประดู่

193

329

364

693

3

บ้านสันติธรรม

253

419

489

980

4

บ้านดอนวัด

182

284

351

635

5

บ้านหนองปรือ

230

477

510

987

6

บ้านดอนใหญ่

229

390

417

807

7

บ้านหนองเบน

211

394

406

800

8

บ้านหนองโรง

141

218

257

475

9

บ้านศรีอุทุมพร

210

316

343

659

10

บ้านหนองตะโก

119

257

279

536

11

บ้านถนนโค้ง

320

619

653

1272

12

บ้านหนองเขนง

149

277

324

601

13

บ้านบ่อพยอม

135

322

326

648

14

บ้านหินก้อน – วันลา

188

307

312

619

15

บ้านผาแดง

166

392

370

762

16

บ้านหนองกระทุ่ม

102

185

187

372

17

บ้านดงสำราญ

145

233

290

523

รวมทั้งสิน

3,132

5,774

6,211

11,985

 

หมายเหตุ :   จำนวนประชากรที่อาศัยจริงจากการสำรวจนี้อาจไม่เท่ากับจำนวน
ประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้
ที่มา  :  จากข้อมูล จปฐ ปี 2550
ประชากร
         ประชากรทั้งสิน 11,985 คนแยกเป็นชาย 5,774 คนหญิง 6,211 คน จำนวน 3,132 ครัวเรือนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 90 คน/ตารางกิโลเมตร โดยราฎรส่วนใหญ่มีบ้านเรือนคงทนถาวรและได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกหมู่บ้าน
เขตการปกครอง
         ตำบลหนองกรดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  17  หมู่ล้านมีพื้นที่ทั้งหมด 133.29 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 8,500 ไร่