5.จำนวนประชากรของตำบล

 

 

 

โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ได้แก่
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
โรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางตา หู และออทิสติก

 

โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลตั้งอยู่ที่  264  หมู่ที่  8  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  เป็นที่ราชพัสดุโดยนายวินัย  พัฒนรัฐ  อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ   เป็นผู้ติดต่อประสานงานขอใช้ที่ดิน   ซึ่งเดิมเป็นที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มีเนื้อที่  25ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา  มีเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ        ติดต่อกับที่ดินสงวนของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ทิศใต้        ติดต่อกับถนนสันคู - วังไผ่
ทิศตะวันออก        ติดต่อถนนพหลโยธิน (ก.ม. 243)
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับที่ดินเอกชน
                
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 
23  เมษายน  พ.ศ.  2535  เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษนครสวรรค์ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา   ต่อมาเปลี่ยนเป็นกองการศึกษาเพื่อคนพิการและในปัจจุบันสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนประเภทประจำ  และไป-กลับ  สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ
วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ.  2536  รับนักเรียนจำนวน  40  คน    ในเบื้องต้นเนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนได้นำนักเรียนไปฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท  จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4  มกราคม  พ.ศ.  2537  จึงได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษนครสวรรค์    โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการการศึกษาเฉพาะความพิการ
(บกพร่องทางสติปัญญา) เขตจังหวัดนครสวรรค์     กำแพงเพชร   ชัยนาท   อุทัยธานี   เพชรบูรณ์ และพิจิตร   ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2547

 

 

 

 

 

 

       
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์