หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ภูมิประเทศ
สภาพสังคมเศรษฐกิจ
กลุ่มอาชีพและสินค้า

หมู่บ้านในชุมชน

บุคคลสำคัญ
สถานที่สำคัญ
คณะผู้จัดทำ
 

          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับลูกคลื่นลอนลาดขนาดเล็ก ความลัดชันไม่เกิน
ร้อยละ 2 โดยลาดเอียงเล็กน้อย ทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นภูเขาลูกรังเตี้ย ทิศตะวันออก
และทิศเหนือเป็นที่ลุ่มติดเขตบึงบอระเพ็ด โดยมีถนนลูกรังเป็นแนวกั้น

ที่ตั้ง อาณาเขต
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
          ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เขาทอง, เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กลางแดด, นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์   
       
     
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์