ประวัติศาสตร์ชนพื้นเมืองอำเภอวิเชียรบุรี

      อำเภอวิเชียรบุรี ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก ในเขตตอนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนเมืองเก่าแก่ของชาวไทยมาแต่โบราณ

      แต่เดิมทีชื่อเรียกว่า “เมืองศรีเทพ”จากการสันนิษฐานของนักโบราณคดี
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพกรมศิลปากร กล่าวไว้ว่า“ในการค้นพบ
โครงกระดูกมนุษย์ในหลุมศพภายในเขตเมืองโบราณศรีเทพ ทำให้ทราบว่า
ในราวพุทธศตวรรษที่ 5 – 7 เมืองศรีเทพแห่งนี้มีกลุ่มชนที่อาศัย
อยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ รู้จักปลูกพืชบางชนิดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ผสมผสานกับการหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ
มีวิถีชีวิตยังต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นสำคัญ และมีพิธีกรรมต่างๆ
อันเนื่องจากธรรมชาติ ตลอดจนมีความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตาย
และโลกหน้าในราวพุทธศตวรรษที่ 7 – 11 เริ่มรับอารยธรรมจากโลกภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเดียที่แพร่เข้ามายังบริเวณแหลมอินโดจีน
โดยพ่อค้าชาวอินเดียและอาหรับที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย
ทำให้รัฐและชุมชนใหญ่น้อยเริ่มรับเอาวัฒนธรรมและความเจริญจากภายนอก
ช่วงเวลานี้ถือได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเมืองศรีเทพที่
จะพัฒนาขึ้นเป็นสังคมเมือง”

   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์