พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


    งานประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดขึ้นในวันที่
๒๕ มกราคม ของทุกปี ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า
จะนำอาหารคาวหวานและเครื่องสักการะต่าง ๆ มาร่วมพิธีบวงสรวง
โดยจัดพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ การอ่านประวัติความเป็นมา
กล่าวถวายสดุดี มีการรำโจ๋งถวาย มีการแสดงศิลปะฟันดาบ
ของวิทยาลัยพลศึกษา มีการชนไก้ถวายและอื่น ๆ อีกมากส่วนกลางคืนมี
มหรสพสมโภชตลอดคืน เช่น การตักมัจฉากาชาด ลิเก มวย ดนตรี
การแข่นขันเปตอง และประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน การจัดสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รายได้จากการจัดงานเพื่อนำเงินเข้ามูลนิธิ
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประเพณีรำโจ๋ง


    การละเล่นรำโทนหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “รำโจ๋ง” เป็นการเล่นที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้น แต่พอมีเค้าว่า
ในสมัยก่อนนั้นชาวเมืองวิเชียรบุรีมักติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาหรือเมืองต่าง ๆ
แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยอาศัยเส้นทางคมนาคมทางลำน้ำป่าสักอยู่เนือง ๆ
จึงนำเอาเครื่องดนตรีประเภทกลองโทน ฆ้อง รวมทั้งท่วงท่ารำจาการละเล่นรำวง
การแสดงกลองยาวหรือลิเกของพื้นภาคกลางแล้วคิดดัดแปลง
ท่วงท่ารำใหม่ตามภูมิปัญญาประยุกต์เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันของตนที่เมื่อ
ยามหน้าแล้งว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาเด็ก ๆ หนุ่มและสาว ๆ ในช่วงยามเช้าหรือ
บ่ายมักต้อนวัวและควายจากคอกปล่อยออกไปและเล็มกินหญ้ากินน้ำตาม
ทุ่งไร่ทุ่งนา ส่วนคนเลี้ยงบ้างก็พากันไปคุยกันเล่นกันอยู่ตามร่มไม้ใหญ่
บ้างก็ลงลำห้วยบึงแม่น้ำ หรือเช้าไปในชายป่าที่อยู่ใกล้ ๆ เพื่อหาเก็บผักหักฟื้น
พอวัวควายอิ่มพลีแล้วจึงแยกย้ายกันต้อนกลับคืนบ้านของตน
ทำให้เกิดท่าร่ายรำเยื้องย่างช้า มีกลองโทนและฆ้องคอยตีเพื่อกำกับจังหวะ

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ


     งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำวันสารทไทย ของอำเภอวิเชียรบุรี จัดขึ้นในวันแรม ๑๑ ค่ำเดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติกันมา
เป็นเวลาร่วม ๑๐๐ กว่าปี เป็นความเชื่อและศรัทธาของประชาชนในท้องถิ่น 
   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์