ภูเขาหินเหล็กไฟ


    ภูเขา หินเหล็กไฟเป็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังของวัดเขาน้อยแสงอรุณ ซึ่งเป็นที่มาของซื่อวัดด้วยเพราะชาวบ้านเห็นแสงสว่างปรากฎบนยอดเขาและชาว บ้านสอบถามพระอาจารย์ทั้ง ๒ รูป คือ พระอาจารย์สอนและพระอาจารย์อุทัย ว่าแสงสว่างที่ปรากฎบนยอดเขานั้นเป็นแสงอะไร พระอาจารย์ได้บอกชาวบ้านว่ามีขุมทรัพย์อยู่ ชาวบ้านรอวันที่แสงสว่างโผล่จากยอดเขาและพบว่าแสงนั้นโผล่จากแท่งหินปูนที่ เป็นยอดแหลมจึงพากันขุดเพื่อหาสมบัติ แต่ไม่พบสิ่งใดเลยซึ่งยังเหลือร่องรอยจนถึงปัจจุบันนี้ที่เป๋นหลุมขนาดใหญ่ อยู่บริเวณยอดเขาในเวลาต่อมามีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีวิทยา
ได้ทำการสำรวจและพบว่าบริเวณยอดเขาเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่เคยปะทุขึ้นมา
เมื่อ ๗,๐๐๐ ปีมาแล้วและได้ดับสนิทแล้วพบร่องรอลการไหลของลาวาในทิศตะวันออกและตะวันตก ของภูเขา ส่วนยอดจะมีลักษณะแหลมเหมือนเจดีย์ แต่น่าเสียดายที่ถูกขุดเป็น
หลุมเพราะเข้าใจว่าเป็นที่เก็บสมบัติโบราณภูเขาหินเหล็กไฟ จัดเป็นร่องรอยภูเขาไฟที่
สมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนี่งในประเทศไทยและในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ทางกรม
ทรัพยากรธรณีวิทยาจะเข้ามาช่วยดูแลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

 

 
   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์