วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

    วัดวิเชียรบำรุง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อุโบสถสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๖ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ วัดวิเชียรบำรุงเดิมเรียกว่า “วัดท่าน้ำ” ได้สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๔๗๑

    ขอนมาดโบราณ หรือเรียกว่า เรือมาด ประวัติโดยย่อ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีใบบอกให้หัวเมืองหาไม้มาทำเรือพระทีนั่ง หัวเมืองเพชรบูรณ์สมัยนั้นให้แก่นครเดิด ให้คนค้นหาจนพบไม้ตะเคียน (ไม้มาด) ต้น ตัดโกรนและล่องมาตามลำน้ำป่าสัก ต้นไม่เกิดจมลงในดินหล่มกว่าจะพบอีกที สักงอยเป็น ๖ เดือน แล้วล่องผ่านนครเดิดไปจนถึงสาวไห้ จังหวัดสระบุรี จึงรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินใช้จากหัวเมืองทางเหนือซึ่งมาจากลำน้ำน่านแล้ว ตำนานเล่าว่าเรือมาดเรียกอีกอย่างว่า “นางมาด” ทั้ง ๒ รู้สึกเสียใจจึงร้องไห้ จึงเป็นที่มาของอำเภอสาวไห้ ขอนมาดต้นน้องก็จมลงส่วนขอนมาดต้นพี่ลอยทวนน้ำป่าสักหวังจะกลับวังบาลแต่ถึง วิเชียรบุรี ก็จมลงทางท่าน้ำทางทิศใต้ของวัดท่าน้ำหรือวัดวิเชียรบำรุงทุกวันนี้

    วัดวิเชียรบำรุงยัง มีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ สวยงามมาก มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ที่อุระ ด้านซ้ายของพระองค์พระพุทธไสยาสน์ เป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอวิเชียรบุรีเป็นอันมาก นอกจากนั้น บริเวณวัดยังสร้างพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระพี่นางเธอพระพรรวษา นอกจากนั้นวัดมีสระขนาดใหญ่เลี้ยงปลาจำนวนมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอวิเชียรบุรี

 
   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์