อำเภอวิเชียรบุรี

ศาลนเรศวรรวมใจ ถิ่นไก่ย่างอร่อย
สุสานหอยล้านปี พุน้ำร้อนมีใต้ดิน
อุทยานหินโบราณ บ่อน้ำมันล้ำค่า

 

รหัสทางภูมิศาสตร์ 6705
รหัสไปรษณีย์ 67130พื้นที่ 1,632.0 ตร.กม.
ประชากร 136,370 คน (พ.ศ. 2550)
ความหนาแน่น 84 คน/ตร.กม.

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอวิเชียรบุรีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ * ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบึงสามพัน
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอภักดีชุมพล (จังหวัดชัยภูมิ) และอำเภอลำสนธิ (จังหวัดลพบุรี)
* ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีเทพ และอำเภอโคกเจริญ (จังหวัดลพบุรี)
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไพศาลี (จังหวัดนครสวรรค์) 
   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์