วิถีชีวิตในชุมชน


อาชีพหลักส่วนใหญ่ของคนในชุมชนตำบลมหาโพธิ จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร เกี่ยวกับการทำนา ปลูกพืชสวน พืชไร่ เช่น มะลิ อ้อย เป็นต้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในชุมชนเหมาะกับการทำเกษตรกรรม และมะลิก็เป็นพืชที่ออกดอกให้กับขายได้เกือบทุกวันตลอดทั้งปี ชาวบ้านจึงมีรายได้อยู่ได้อย่างพอเพียง ปลูกอ้อยก็เป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของคนในชุมชนนี้เช่นกัน เพราะมีโรงงานน้ำตาลอยู่ใกล้ชุมชนการขายอ้อยจึงเป็นไปได้อย่างสะดวก

อาชีพเสริมของชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดร้านอาหาร เพราะประชาชนในชุมชนมีจำนวนมาก จึงมีรายได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังมียังมีอาชีพเสริมอื่นๆเช่น ขายของชำ บางคนที่มีฝีมือก็เปิดร้านตามความถนัดของตัวเอง เช่น ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย เป็นต้นเว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์