สถานที่ตั้ง :
ตั้งอยู่เลขที่ 782/34 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ณ สนามกีฬา จังหวัด
นครสวรรค์

คำขวัญ : "กีฬาเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญสู่สากล"

คติพจน์ : "กยิราเจ กยิรา เถนํ" "ทำอะไรทำจริง"

ตราสัญลักษณ์


ธงประจำโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน
สีเขียว สีขาว สีแดง

ลักษณะของโรงเรียน
1.จัดการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนและตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ เหมือนโรงเรียนทั่วไป
2. เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและความถนัดทางด้านกีฬา
3. เป็นโรงเรียนสหศึกษามีทั้งนักเรียนชาย นักเรียนหญิง
4. เป็นโรงเรียนประจำ
5. เป็นโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล

คำปณิธาน
อาหารมือนี้ มาจากภาษี ของประชาชน พวกเราทุกคน มุ่งมั่นตั้งใจ ทำอย่างไร จึงติดทีมชาติ ได้เร็วที่สุด
" ขยัน อดทน ฝึกฝน มีวินัย ทีมชาติไทย ไม่ไกลเกินฝัน"

* * จะกล่าวทุกครั้งหลังรับประทานอาหารกลางวัน

<<<กลับสู่ด้านบน>>>

   
         
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์